หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
THE POWER OF POSITIVE THINKING
Bookmark and Share

THE POWER OF POSITIVE THINKING

รายละเอียด
ทัศนคติเชิงบวกเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในการทำงาน หรือการใช้ชีวิต เพราะความคิด หรือทัศนคติส่งผลต่อพฤติกรรม
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าฝึกอบรมทราบแนวทางในการพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อตนเอง การทำงานและองค์กร มองภาพการทำงานในเชิงบวก และพร้อมที่จะฝ่าฟันทำงานให้ประสบความสำเร็จ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและคนรอบข้าง พร้อมทั้งมีความสุขกับการทำงาน และการใช้ชีวิตส่วนตัว


หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:

คุณค่าชีวิตกับการทำงาน
- 4 ปัญหา Classic
- วงจรการคิด สู่ชีวิตที่มีคุณภาพ
- กฎแห่งความสำเร็จ (ภาพรวม)
- อุปนิสัย แห่งความสำเร็จ

ทัศนคติเชิงบวกที่ดี สู่คุณภาพชีวิต
- ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
- ผลกระทบจากการมีทัศนคติเชิงลบ
- พลังความคิดเชิงบวก อย่างสร้างสรรค์
- การประสานงานด้วยทัศนคติเชิงสู่งานประสิทธิภาพ
- กลยุทธ์ในการสร้างความรู้สึกเชิงบวก

ทัศนคติเชิงบวกกับการสร้างทีม
- หลักคิดเชิงบวกสู่ การทำงานเป็นทีม
- กฎทองของการทำงานเป็นทีม

รูปแบบการฝึกอบรม :

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมทุกท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมกลุ่ม การะดมสมอง การฟังการบรรยาย และการอภิปรายแสดงความคิดเห็นตลอดการสัมมนา รวมถึงการมีภาพตัวอย่างประกอบ

Promotion:

*** ชำระเงิน ภายในวันที่ 18 มี.ค. 52 คงเหลือค่าฝึกอบรมในราคา 2,800.00 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%) ***

พิเศษ ... สำหรับลูกค้าที่เคยเข้าฝึกอบรมกับ Masterly
จ่ายเพียง 2,600.00 บาท เท่านั้น !! (ยังไม่รวม Vat 7%)


หมวดหมู่
ภาวะผู้นำ-พัฒนาบุคลิกภาพ
 
วิทยากร
อ. ประกาศิต สพฤกษ์ศรี

ค่าธรรมเนียม
3,000 บาท (ไม่รวม Vat )

ระยะเวลา
พุธที่ 25 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่
ห้องรามคำแหง 1 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค

เบอร์โทรศัพท์
02-9332965, 085-222-0110, 081-516-9195
 
ผู้ประกาศ
คุณอารดา, คุณกีรติ

ที่อยู่
สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ (Masterly)

เบอร์โทรศัพท์
02-9332965, 085-222-0110, 081-516-9195

อีเมล
marketing@masterly-od.com