หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
How to develop your people for Manager หลักสูตร : แนวทางพัฒนาคนสำหรับผู้บริหาร
Bookmark and Share

How to develop your people for Manager หลักสูตร : แนวทางพัฒนาคนสำหรับผู้บริหาร

รายละเอียด
How to develop your people for Manager

หลักสูตร : แนวทางพัฒนาคนสำหรับผู้บริหาร

ผู้บริหารที่มองการณ์ไกลจะให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างมุ่งมั่นจริงจัง เพราะตระหนักอยู่เสมอว่าบุคลากรขององค์การเปรียบเสมือนทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นขุมกำลังสำคัญที่จะผลักดันให้องค์การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน แต่การพัฒนาบุคลากรจะไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล (Effective) หากผู้บริหารไม่สามารถระบุได้ว่าบุคลากรของตนควรได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และขีดความสามารถ (ability) ด้านใดบ้าง หากผู้บริหารสามารถเชื่อมโยงการพัฒนากับความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรได้ ก็จะทำให้การพัฒนามีความสำคัญมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อสัมฤทธิผลของการพัฒนาบุคลากรทั้งในแง่ของผลการปฏิบัติงานและการดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาใช้ รวมถึงสามารถเลือกวิธีการและเทคนิคการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งแต่ละวิธีการ/เทคนิค จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรมีความสอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรแต่ละราย (Individual Development Need) อย่างแท้จริง
หลังจากพัฒนาบุคลากรแล้วผู้บริหารควรให้ความสนใจกับการวัดผลสำเร็จอันเนื่องมาจากการพัฒนาบุคลากรทั้งในเชิงคุณค่า (Value) และเชิงมูลค่า (Cost) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (Indicator of success) อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่
Objective
1.เพื่อสามารถวิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลได้อย่างถูกต้องและเชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในอาชีพ
2.เพื่อสามารถกำหนดเนื้อหาการเรียนรู้ วิธีการและเทคนิคการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.เพื่อสามารถวัดความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรได้อย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:

• การพัฒนาบุคลากร: บทบาทสำคัญของผู้บริหาร
• การวิเคราะห์ลูกน้องเพื่อวางแนวทางพัฒนาให้สอดคล้องกับ
- การปรับปรุงประสิทธิภาพงาน (Performance Improvement)
- การดึงศักยภาพออกมาใช้ (Unleash Potential)
- ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Advancement)
• วิธีการและเทคนิคการพัฒนาบุคลากรประเภทต่าง ๆ และข้อดี : ข้อเสีย
• การเลือกวิธีการและเทคนิคการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม
• การสร้างตัวชี้วัดความสำเร็จ (Indicator of Success) ในการพัฒนาบุคลากร
• การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรในเชิงคุณค่า (Value) และมูลค่า (Cost)
• การจูงใจบุคลากรให้ใฝ่รู้ ใฝ่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง


หมวดหมู่
ภาวะผู้นำ-พัฒนาบุคลิกภาพ
 
วิทยากร
อ.บดี ตรีสุคนธ์

ค่าธรรมเนียม
4800 บาท (ไม่รวม Vat )

ระยะเวลา
วันพุธที่ 22 เมษายน 2552 (09.00-16.00น.)

สถานที่
ไม่ระบุ

เบอร์โทรศัพท์
0-2957-5581,0-2559-2146-7
 
ผู้ประกาศ
คุณลาวัลย์ (มุก)

ที่อยู่
-

เบอร์โทรศัพท์
0-2957-5581,0-2559-2146-7

อีเมล
public@sbdc.co.th