หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
EQ for Self Development (EQ เพื่อการพัฒนาตนเอง)
Bookmark and Share

EQ for Self Development (EQ เพื่อการพัฒนาตนเอง)

รายละเอียด
ในอดีตเราให้ความสำคัญกับคนเก่งเป็นอย่างมาก แต่ในความเป็นจริงนั้น อาจพบว่าคนเก่งใช่ว่าจะเป็นคนประสบความสำเร็จ มีความสุขในชีวิตส่วนตัวหรือการทำงานเสมอไป ผู้ที่เป็นคนเก่งและคนดี เป็นคนละสิ่งกัน ในชีวิตจริงคนเราใช้อารมณ์มาก แต่ไม่ค่อยได้มีการพัฒนาอารมณ์อย่างจริงจัง การมี EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์เป็นสิ่งที่จะส่งผลให้ความเก่งสนับสนุนความดี และความดีก็สนับสนุนความเก่ง ส่งผลให้พนักงานหรือผู้บริหารได้ใช้ความสามารถ พัฒนาตนเอง และเพิ่มศักยภาพสูงสุดแก่ตนเอง ครอบครัว ทีมงานและองค์กรต่อไป

หลักสูตรนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับพนักงาน หัวหน้างาน หรือผู้บริหาร ที่จะได้เรียนรู้และเท่าทันกับอารมณ์ของตนเอง ตลอดจนสามารถจัดการและพัฒนากับอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้สามารถทำงานได้อย่างมีความสุข และพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น


หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:
- EQ แลองค์ประกอบของ EQ (Emotional Quotient)
- EQ กับตนเอง ครอบครัว การทำงาน
- เทคนิคการสร้าง Powerful Thinking
- เทคนิคการสร้าง Effective Thinking
- แบบทดสอบเพื่อวิเคราะห์ตนเอง พร้อมแนวทางการพัฒนา EQ ที่เหมาะสมกับ่ตัวเอง
- สรุป และถาม-ตอบ

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม:
พนักงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และพัฒนาตนเอง

Promotion: พิเศษ
สมัคร 2 ท่าน ท่านที่ 3 ลด 50% เฉพาะเดือนเมษายนนี้ เท่านั้น


หมวดหมู่
ภาวะผู้นำ-พัฒนาบุคลิกภาพ
 
วิทยากร
ไม่ระบุ

ค่าธรรมเนียม
3500 บาท (ไม่รวม Vat )

ระยะเวลา
9 เมษายน 2552

สถานที่
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์์

เบอร์โทรศัพท์
02-619-5500 ต่อ 451-455 โทรสาร 02-619-8098
 
ผู้ประกาศ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต

ที่อยู่
-

เบอร์โทรศัพท์
02-619-5500 ต่อ 451-455 โทรสาร 02-619-8098

อีเมล
training@ftpi.or.th