หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
Power up Your Positive Mind (เพิ่มศักยภาพการทำงาน ด้วยความคิดแบบบวก)
Bookmark and Share

Power up Your Positive Mind (เพิ่มศักยภาพการทำงาน ด้วยความคิดแบบบวก)

รายละเอียด
“อุปสรรคอย่างหนึ่งที่คอยขัดขวางชีวิตเราอยู่เสมอ คือ ความคิดในเชิงลบ ที่มักจะเข้ามามีอิทธิพลต่อการทำงานและการดำเนินชีวิต ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าความคิดลบกับความคิดบวกที่อยู่ในตัวเราตลอดเวลานั่นเอง”


ทัศนคติเชิงบวก จะนำมาซึ่งการนับถือตัวเอง ทำให้เรามองตนเอง และผู้อื่นในแง่ดี มีความคิดที่จะมุ่งสู่ทิศทางที่ต้องการ ทำให้เราปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย แต่การสร้างให้เรามีทัศนคติเชิงบวกนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย วิธีการที่จะสร้างให้มีทัศนคติเชิงบวกมีหลากหลายวิธี วิธีที่ดีวิธีหนึ่งคือการคุยกับตัวเอง และผู้อื่น ในด้านบวกทุกวัน โดยพยายามพูดประโยคที่เป็นเชิงบวก ไม่พูดประโยคเชิงลบ พยามมองตนเองและผู้อื่นในแง่ดี เมื่อเริ่มจะคิดแง่ลบเมื่อใดให้รีบใช้ตัวบวกเข้าช่วยทันที หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้ว่าเราจะดึงความคิดเชิงบวกที่ทุกท่านมีอยู่แล้วได้อย่างไร เพื่อการพัฒนาตนเอง และปัจจัยใดบ้างที่ช่วยให้เรามองบวก คิดบวก และนำสู่การปฏิบัติเชิงบวก ทั้งในการทำงาน และการดำเนินชีวิต อย่างมีความสุข และความสำเร็จจะตามมา

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:

- Positive and Negative Thinking
- ลักษณะของคนคิดบวก
- กิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ วิธีสร้างพลังคิดบวก
- พฤติกรรมเชิงบวก และการนำมาใช้
- กรณีศึกษา

Promotion: พิเศษ

สมัคร 2 ท่าน ท่านที่ 3 ลด 50% เฉพาะเดือนเมษายนนี้ เท่านั้น


หมวดหมู่
ภาวะผู้นำ-พัฒนาบุคลิกภาพ
 
วิทยากร
ดร.ชลวิทย์ เจียร์จิตต์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ คณะสังคมศาสตร์และอาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา คณ

ค่าธรรมเนียม
3400 บาท (ไม่รวม Vat )

ระยะเวลา
3 เมษายน 2552

สถานที่
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์์

เบอร์โทรศัพท์
02-619-5500 ต่อ 451-455 โทรสาร 02-619-8098
 
ผู้ประกาศ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต

ที่อยู่
-

เบอร์โทรศัพท์
02-619-5500 ต่อ 451-455 โทรสาร 02-619-8098

อีเมล
training@ftpi.or.th