หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)
Bookmark and Share

Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)

รายละเอียด
Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)

จัดโดย: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ


หมวดหมู่
ภาวะผู้นำ-พัฒนาบุคลิกภาพ
 
วิทยากร
ไม่ระบุ

ค่าธรรมเนียม
3400 บาท (ไม่รวม Vat )

ระยะเวลา
2 April 2552

สถานที่
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์์

เบอร์โทรศัพท์
02-619-5500 ต่อ 451-455 โทรสาร 02-619-8098
 
ผู้ประกาศ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์
02-619-5500 ต่อ 451-455 โทรสาร 02-619-8098

อีเมล
training@ftpi.or.th