หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
หลักสูตร : สนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Bookmark and Share

หลักสูตร : สนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น

รายละเอียด
1. วัตถุประสงค์
1.1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารขั้น
พื้นฐานในหัวข้อต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น Greeting, Introducing, Requesting, Inviting, Apologizing etc. รวมทั้งสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงาน (Presentation)
1.2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ เล็งเห็นประโยชน์และคุณค่าของภาษาอังกฤษ
ในการติดต่อสื่อสารและเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและการทำงาน

2. เนื้อหา
เนื้อหาครอบคลุมภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติและใน
ชีวิตประจำวันและการทำงาน

3. กิจกรรมการเรียนการสอน
3.1. คำอธิบายของผู้สอน และการอภิปรายระหว่างผู้สอนและผู้เรียน หรือผู้เรียนกับผู้เรียนเอง
3.2. การฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม คู่ และรายบุคคล บทบาทสมมุติ
3.3. ฝึกฟังเทปทั้งในและนอกห้องเรียนและฝึกออกเสียงตามเจ้าของภาษา

4. การประเมินผล
4.1. การมีส่วนร่วมและความสนใจของผู้เรียน
4.2. จากการทำแบบฝึกหัดและกิจกรรมในห้องเรียน
4.3. ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน

5. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1 กลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 15 คน (หากจำนวนผู้เข้าอบรมต่ำกว่าที่ระบุ ศูนย์ภาษาขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดอบรม)หมวดหมู่
ภาษาต่างประเทศ
 
วิทยากร

ค่าธรรมเนียม
2,500 บาท รวมเอกสารการอบรม

ระยะเวลา
วันอังคาร /พุธ /พฤหัสบดี /ศุกร์ เริ่มอบรมวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2552 – 30 เมษายน 2552 เวลา 09.00 – 11.00 น. (เว้นวันนักขัตฤกษ์)

สถานที่
อาคาร 27 ชั้น 4 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เบอร์โทรศัพท์
 
ผู้ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ที่อยู่
-

เบอร์โทรศัพท์
-

อีเมล
-