หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษสำหรับครู (English for Teachers)
Bookmark and Share

หลักสูตร : ภาษาอังกฤษสำหรับครู (English for Teachers)

รายละเอียด
1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงภาษาอังกฤษ ลดปัญหาในการใช้ภาษา และพัฒนาทักษะการฟัง และการพูดได้ถูกต้องมากขึ้น
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความมั่นใจในการออกเสียงภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เนื้อหา ครอบคลุมในเรื่องระบบเสียง การออกเสียงภาษาอังกฤษ การถ่ายทอดเสียง

3. กิจกรรมการเรียนการสอน
1. คำอธิบายของผู้สอน
2. การฝึกปฏิบัติการออกเสียง
3. ฝึกฟังเสียง อัดเสียงภาษาอังกฤษกับเครื่องคอมพิวเตอร์

4. การประเมินผล
1. จากการทำแบบฝึกหัด
2. จากการทดสอบออกเสียงเป็นรายบุคคล

5. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1 กลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 15 คน


หมวดหมู่
ภาษาต่างประเทศ
 
วิทยากร

ค่าธรรมเนียม
2,500 บาท รวมเอกสารอบรม

ระยะเวลา
วันอังคาร /พุธ /พฤหัสบดี /ศุกร์ เริ่มอบรมวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2552 – 30 เมษายน 2552 เวลา 09.00 – 11.00 น. (เว้นวันนักขัตฤกษ์)

สถานที่
อาคาร 27 ชั้น 4 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เบอร์โทรศัพท์
 
ผู้ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ที่อยู่
-

เบอร์โทรศัพท์
-

อีเมล
-