หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
หลักสูตร : การเตรียมสอบ IELTS
Bookmark and Share

หลักสูตร : การเตรียมสอบ IELTS

รายละเอียด
1. วัตถุประสงค์
1.1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในลักษณะรูปแบบของข้อสอบ IELTS ส่วนต่าง ๆ อัน
ได้แก่ Listening, Reading, Writing, and Speaking
1.2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดทักษะ ความสามารถในการวิเคราะห์หาคำตอบในการสอบ Listening,
Reading, และสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในการเขียนและการพูด
1.3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความแม่นยำในการทำข้อสอบและมีความเชื่อมั่น มีความพร้อมในการ
สอบ IELTS

2. เนื้อหา รวบรวมจากตำราหลายเล่มที่เกี่ยวกับการสอบ IELTS

3. กิจกรรมการเรียนการสอน
3.1. คำอธิบายของผู้สอน และการอภิปรายระหว่างผู้สอนและผู้เรียน หรือผู้เรียนกับผู้เรียนเอง
3.2. การฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
3.3. การฝึกทำข้อสอบ Listening, Reading, Writing

4. การประเมินผล
4.1. จากการสังเกตและสอบถาม การมีส่วนร่วมและความสนใจของผู้เรียน
4.2. จากการทำแบบฝึกหัด การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
4.3. การทำข้อสอบ IELTS

5. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1 กลุ่มไม่ต่ำกว่า 15 คน (หากจำนวนผู้เข้าอบรมต่ำกว่าที่ระบุ ศูนย์ภาษาขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดอบรม)


หมวดหมู่
ภาษาต่างประเทศ
 
วิทยากร

ค่าธรรมเนียม
3,500 บาท รวมเอกสารการอบรม

ระยะเวลา
เสาร์ที่ 4 เมษายน 2552 เวลา 09.00-12.00 น.

สถานที่
อาคาร 27 ชั้น 4 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เบอร์โทรศัพท์
 
ผู้ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล