หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร ILC และหลักสูตร OCC ประจำปี 2552
Bookmark and Share

การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร ILC และหลักสูตร OCC ประจำปี 2552

รายละเอียด
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ จะจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้แก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 2 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Coures : ILC) ประจำปี 2552 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของรัฐให้ดียิ่งขึ้น โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมไว้ ดังนี้

1.1 ผู้ใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน

- โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของไทย (Thai International Cooperation Programme)

- ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ (Counterpart)

- ประสานงานความร่วมมือกับองค์การต่างประเทศ (Coordinator) ในโครงการความร่วมมือกับองค์การต่างประเทศ

1.2 ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นผู้ขอรับทุนภายใต้โครงการที่ผ่านการดำเนินการของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

1.3 ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ (Entry Test) ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ และมีผลคะแนนสอบอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

1.4 ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้มาก่อน

2. หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course : OCC) โดยกำหนดคุณสมบัติไว้ดังนี้

2.1 เป็นข้าราชการ ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป

2.2 ผู้ที่มีโอกาสนำเสนอผลงานในที่ประชุมซึ่งใช้ภาษาอังกฤษ หรือเข้าร่วมการประชุมในระดับนานาชาติ

2.3 ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ (Entry Test) ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการและมีผลคะแนนสอบอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (Entry Test) ก่อน เพื่อนำผลการทดสอบไปประกอบการเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม โดยกำหนด วัน เวลา และสถานที่ รวมทั้งจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบ ดังนี้

หลักสูตร ILC (จำนวนผู้เข้ารับการทดสอบ 10 คน)

สอบวันที่ 11 มิถุนายน 2551 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

หลักสูตร OCC (จำนวนผู้เข้ารับการทดสอบ 4 คน)

สอบวันที่ 12 มิถุนายน 2551 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้โดยตรงที่กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองการต่างประเทศ อาคารศาลอาญา ชั้น 12 โทร 0 2541 2320 ภายในวันที่ 17 เมษายน 2551


หมวดหมู่
ภาษาต่างประเทศ
 
วิทยากร

ค่าธรรมเนียม

ระยะเวลา

สถานที่

เบอร์โทรศัพท์
0 2541 2320
 
ผู้ประกาศ
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์
0 2541 2320

อีเมล