หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ *พิเศษ หัวข้อการบริหารธุรกิจส่งออก
Bookmark and Share

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ *พิเศษ หัวข้อการบริหารธุรกิจส่งออก

รายละเอียด
สถาบันคีนันแห่งเอเซียและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดโครงการอบรมเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation-NEC) แก่ผู้ประกอบการ SMEs และบุคคลทั่วไปที่สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อบรมวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา09:00 - 16:00 น.

• รุ่นที่ 3 อบรม 25 เมษายน - 14 มิถุนายน 2552
• รุ่นที่ 4 อบรม 13 มิถุนายน - 2 สิงหาคม 2552

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ผู้ที่ต้องการก่อตั้งธุรกิจ แต่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในฐานะเจ้าของธุรกิจ อยู่ในกลุ่มต่อไปนี้
• ผู้ว่างงาน : ยังไม่มีงานทำ หรือ จบการศึกษาเกิน 1 ปี แล้วยังหางานทำไม่ได้
• ผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา : ผู้ที่จบการศึกษาสายอาชีพ ระดับ ปวช.ขึ้นไป หรือบัณฑิตจบใหม่
• ทายาทธุรกิจ : ลูกหลาน หรือ คู่สมรส ที่กำลังเตรียมตัวเข้ารับช่วงถ่ายโอนกิจการของครอบครัว
• ผู้ประกอบอาชีพ : ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของบริษัท หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์
• ผู้ประกอบการใหม่ : ผู้ที่เป็นเจ้าของ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการในธุรกิจอยู่แล้ว แต่ไม่เกิน 3 ปี และเป็นกิจการที่ดำเนินการอยู่ยังไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ หรือจดทะเบียนใดๆ กับรัฐ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รับจำนวนจำกัดเพียง 35 คนต่อรุ่นเท่านั้น

หมายเหตุ: ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะต้องวางเงิน “ประกันคุณภาพตนเอง” จำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นการประกันว่าท่านจะเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร และมีการนำส่งแผนธุรกิจ สถาบันฯ จึงจะคืนเงินค่าประกันดังกล่าว เมื่อท่านจบหลักสูตรแล้ว

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:

หลักสูตรฝึกอบรมบริหารจัดการ 16 วัน (96 ชั่วโมง) ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้
• การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่
• กลยุทธ์ทางการตลาด
• การบริหารจัดการธุรกิจ (การจัดการด้านเทคนิค)
• การบริหารธุรกิจส่งออก **หัวข้อนี้มีเฉพาะในหลักสูตรที่สถาบันคีนันฯจัดขึ้นเท่านั้น**
• การบริหารองค์กรและบุคลากร
• การบริหารทางการเงิน / บัญชี
• การจัดทำแผนธุรกิจและการเสนอแผนธุรกิจรายบุคคล
• การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งธุรกิจ
• การศึกษาดูงาน


หมวดหมู่
การส่งออก
 
วิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ค่าธรรมเนียม
FREE

ระยะเวลา
วันเสาร์ที่ 25 เมษายน - วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2552

สถานที่
เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

เบอร์โทรศัพท์
02 229-3131 ต่อ
 
ผู้ประกาศ
หน่วยพัฒนาผู้ประกอบการ

ที่อยู่
-

เบอร์โทรศัพท์
02 2293131

อีเมล
ei@kiasia.org