หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
“ผู้จัดการอัจฉริยะ” The Super MANAGER: TSM
Bookmark and Share

“ผู้จัดการอัจฉริยะ” The Super MANAGER: TSM

รายละเอียด
ทำไม? ทุกคนต้องเรียน The Super Manager:
ด้วยเหตุผลง่าย ๆ ของผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน ทั้งที่กำลังอยู่ในกลุ่มผู้ที่เป็นผู้บริหารอยู่แล้วและผู้ที่กำลังเข้าสู่การเป็นผู้บริหาร การเรียน The Super MANAGER เป็นการเรียนในระยะเวลาสั้น ๆ แต่เข้มข้นด้วยเนื้อหา สำหรับผู้ที่มุ่งเน้นจะพัฒนาตนเอง และสามารถนำไปใช้ได้ในทันที ทั้งในแง่ของการบริหาร และวิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือทบทวนในหลักปฏิบัติที่เคยทำมา อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยน แนวคิด ความรู้ และประสบ การณ์กับคนในระดับเดียวกันซึ่งในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ถือว่าสำคัญมาก
ได้อะไร? หลังจากการเรียน The Super MANAGER
เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในเรื่องของความสำเร็จในการบริหารนั้น ส่วนหนึ่งมาจาก “ผู้นำ” ที่มีการนำแนวคิดหลักปฏิบัติด้านจิตวิทยาองค์การมาใช้ในการบริหารงาน ดังนั้นท่านจะได้ทราบถึงเทคนิค วิธีการ ในการบริหารงานในฐานะที่เป็นผู้จัดการอัจฉริยะ สามารถพัฒนาตนเองจนสามารถที่จะวิเคราะห์และข้อสรุปที่ชัดเจนในการบริหารงาน การปกครองลูกทีม หลักสูตร The Super Manager นั้นจะมุ่งเน้น การที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ด้วยกระบวนการของการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติการ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ได้ผลมากทีสุดในขณะนี้ คือการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ “Active Adult Learning” และยังได้รับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกันเพื่อการประยุกต์ใช้ได้จริงและได้ผล
ในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ การเรียนรู้...จะทำให้คุณไม่ถดถอย!
ในการเรียนหลักสูตร The Super MANAGER จะเป็นตัวช่วยที่สำคัญ ทำให้ท่านได้พบกับวิทยากรมืออาชีพ อีกทั้งเพื่อน ๆ ร่วมการสัมมนาในระดับเดียวกันในหลากหลายอาชีพ ที่จะสามารแลกเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองที่เป็นประโยชน์ในการนำมาใช้ในการวิเคราะห์จนสามารถสะท้อนภาพของปัญหาได้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น ทำให้การตัดสินใจนั้นมีความแม่นยำและหนักแน่นเพิ่มมากขึ้น

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:

Module1: Why The Super MANAGER is more Important?
• แนวความคิดการบริหารงานในฐานะเป็นหัวหน้างาน
• ความเข้าใจผิดเมื่อต้องเป็นหัวหน้างานหรือผู้จัดการ
• บทบาทที่สำคัญเมื่อเป็นหัวหน้างาน และบุคลิกภาพของการเป็นผู้นำ
Workshop1: ทำแบบทดสอบความเข้าใจในการเป็นผู้นำ

Module2: Understanding Nature of Human Being
• เข้าถึงองค์ประกอบที่สำคัญของพฤติกรรมการแสดงออกของทีมงาน
• จิตวิทยาการทำงานร่วมกับและปกครองผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
• หลักการปฏิสัมพันธ์แบบเข้าถึงใจให้ทีมงานรักในฐานะผู้จัดการอัจฉริยะ
Workshop2: “Who am I?” ชุดฝึกการค้นหาตัวตนที่แท้จริงของตนเอง

Module3: The Super Manager: Intelligent Communication
• ความสำคัญของการสื่อสารและการบริหารจัดการ
• วิเคราะห์ตนเอง วิเคราะห์ผู้อื่น เพื่อเข้าใจหลักกลไกการสื่อสารรายบุคคล
• เทคนิคที่สำคัญในการสื่อสารในองค์กรและหัวหน้า ลูกน้อง
Workshop3 ชุดฝึกการวิเคราะห์ รายบุคคล ทำแบบทดสอบเพื่อวิเคราะห์ตนเอง

Module4: การโค้ชชิ่ง (Coaching) ทีมงานอย่างไร ให้โดนใจ
• เข้าใจถึงกระบวนการของการเรียนรู้ การรับรู้ที่สำคัญของคน
• การสอนงานแบบโค้ชชิ่ง Coaching
• วิเคราะห์การสอนงานที่สำคัญในแต่ละประเภท
Workshop4 วิเคราะห์วีดีทัศน์เรื่องการสอนงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
โทรศัพท์ : 0 2235 8877, 083 276 8877
sales@stepplus.org


หมวดหมู่
ภาวะผู้นำ-พัฒนาบุคลิกภาพ
 
วิทยากร
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

ค่าธรรมเนียม
9500 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
จันทร์ที่ 16 - อังคารที่ 17 มีนาคม 2552, 09.00 - 16.00 น.

สถานที่
-

เบอร์โทรศัพท์
0 2235 8877, 08
 
ผู้ประกาศ
-

ที่อยู่
-

เบอร์โทรศัพท์
-

อีเมล
contact@thaitrainingzone.com