หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
ภาษีลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานและภาษีอากรใหม่
Bookmark and Share

ภาษีลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานและภาษีอากรใหม่

รายละเอียด
ผู้ประกอบกิจการบางส่วนอาจยังไม่ทราบว่า สภาพการจ้าง นั้นครอบคลุมถึงเรื่อง”ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน” ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และครอบคลุมถึงเรื่อง”ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง” ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับล้วนกล่าวถึง ค่าจ้างและสวัสดิการที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้าง ความรับผิดชอบของนายจ้างที่มีต่อ “สภาพการจ้าง” ดังกล่าว ต้องปฏิบัติอย่างไรและมีขอบเขตเพียงใด การจ้างเหมาค่าแรง มีองค์ประกอบที่เป็นทั้งสัญญาจ้างทำของและสัญญาจ้างแรงงาน จะบริหารจัดการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างอย่างไร ความชัดเจนเกี่ยวกับค่าตอบแทนการทำงานที่ถือเป็นค่าจ้างและไม่ถือเป็นค่าจ้าง มีหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาอย่างไรพร้อมแนวปฏิบัติตามคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
๑. Update กฎหมายภาษีใหม่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดา
๒. กรณีจ้างOutsourcing, Sub-contract เป็นเงินได้ตามมาตรา 40(1) หรือ 40(2)
๓. สวัสดิการที่นายจ้างจัดให้พนักงานที่เป็น Outsourcing ลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่ และการหักภาษี ณ ที่จ่ายต้องคำนวณอย่างไร
๔. เงินได้ครั้งเดียวที่นายจ้างจ่ายให้เพราะเหตุออกจากงาน ได้รับการยกเว้นภาษีหรือไม่
๕. การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารระดับสูงมีผลทางภาษีอย่างไร
๖. กรณีถูกลูกจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้าง ลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่และต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการมีความเข้าใจขอบเขตและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ สภาพการจ้าง เรื่องการ จ้างเหมาค่าแรงตามกฎหมาย
๒. เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับค่าตอบแทนการทำงานที่ถือเป็นค่าจ้าง และเงินได้พึงประเมินที่ต้องคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:

* ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
* จ้างเหมาค่าแรง : ใครเป็นนายจ้าง
* ค่าตอบแทนการทำงานที่ถือ เป็นค่าจ้าง / ไม่เป็นค่าจ้าง
* ภาษีลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานและภาษีอากรใหม่
* บรรยายต่อ และซักถามปัญหา
* ปิดการสัมมนา


หมวดหมู่
บัญชี-การเงิน-กฎหมาย-ภาษี
 
วิทยากร
อาจารย์ปนิธิ ศิริเขต

ค่าธรรมเนียม
3,500 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 21 เมษายน 2552 , 09.00-16.00 น.

สถานที่
ไม่ระบุ

เบอร์โทรศัพท์
-
 
ผู้ประกาศ
-

ที่อยู่
-

เบอร์โทรศัพท์
-

อีเมล
contact@thaitrainingzone.com