หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
UCP 600 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเครดิตฉบับที่ 600
Bookmark and Share

UCP 600 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเครดิตฉบับที่ 600

รายละเอียด
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้ประกอบการ เตรียมตัวเพื่อที่จัดทำหรือตรวจเอกสารได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ เป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องปฏิเสธการชำระเงิน ในการลดภาระข้อขัดแย้งในเรื่องเอกสารเพื่อลดค่าใช้จ่าย รวมถึงการเตรียมพร้อมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในการนำเข้า หรือส่งออกสินค้า ตลอดจนเงื่อนไขการชำระเงินของสถาบันการเงินอย่างได้ผล เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ให้เกิดผลดีต่อธุรกิจได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์:
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง UCP 600 กับผลกระทบในการชำระค่าสินค้าของผู้ส่งออก ผู้นำเข้า ธนาคารและสถาบันทางการเงิน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเตรียมตัว เพื่อจัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ L/Cหมวดหมู่
บัญชี-การเงิน-กฎหมาย-ภาษี
 
วิทยากร
อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

ค่าธรรมเนียม
3600 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
อังคารที่ 31 มีนาคม 2552

สถานที่
โรงแรมออลซีซั่น โกลด์ออร์คิด (วิภาวดี-สุทธิสาร) กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์
0-2615-4477 ถึง
 
ผู้ประกาศ
คุณสุทธิพันธุ์

ที่อยู่
HIPO Training and Consultancy Co., Ltd.

เบอร์โทรศัพท์
0-2615-4477 ถึง

อีเมล
hipotraining@gmail.com, hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com