หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
การพัฒนาผู้บริหารด้านบัญชี
Bookmark and Share

การพัฒนาผู้บริหารด้านบัญชี

รายละเอียด
ค่าสัมมนาอัตราพิเศษ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ชำระก่อนการสัมมนา (สมาชิก/CPD/TA) 10,700.00 บาท
ชำระหน้างานสัมมนา 16,050.00 บาท

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:

วันที่ 1

* การวิเคราะห์งบการเงินสมัยใหม่ (Modern Financial Statement Analysis)
- ความแตกต่าง งบการเงินแบบใหม่ VS แบบเดิม?
-จำนวนงบการเงินที่แตกต่างกันระหว่างห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน VS บริษัทจำกัด VS บริษัทมหาชนจำกัด
-เจาะลึกชื่อบัญชีที่สำคัญ และสิ่งที่ต้องระมัดระวังต่อการแปลความหมาย เช่น ประมาณการหนี้สิน เป็นต้น
-การวิเคราะห์อัตราส่วนที่สำคัญ และข้อระมัดระวังการใช้อัตราส่วนในการตัดสินใจ
-บทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามรูปแบบงบการเงินใหม่และใครเป็นผู้ได้รับโทษ?

* การคำนวณกำไรต่อหุ้น และการเขียนหมายเหตุประกอบงบการเงิน(Financial Statement, Earning per share, Note of Earning)
- กรณีศึกษา/ฝึกปฏิบัติจริง (CASE STUDY / WORKSHOP)

วันที่ 2 การวางระบบบัญชีให้สอดคล้องกับรายการบัญชีตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

* การวางระบบบัญชีซื้อ บัญชีเจ้าหนี้และสินค้า (Accounting System for Accounts Payable, Purchase)
* ขั้นตอนสำคัญในการวางระบบ
- การสัมภาษณ์หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- การออกแบบระบบ, เอกสาร, กระดาษทำการ
- การนำเสนอระบบ
- การ Implement ระบบ
- การติดตามและประเมินผล
* การวางระบบบัญชีขายสินค้า ลูกหนี้การค้าและหนี้สูญ (Accounting System for Accounts Receivable, Sale and Bad Bebts)
- ลูกหนี้จะควบคุมภายในและบริหารด้านการบัญชีอย่างไร ? จึงมีประสิทธิภาพ
- ความแตกต่างระหว่างลูกหนี้การค้า VS ลูกหนี้อื่น VS เงินให้ยืมในการบันทึกบัญชี และผลต่อการแสดงในงบการเงินและทางภาษีอากร
- ลูกหนี้ที่เกิดจากการทำธุรกรรมที่แตกต่างกัน และการบันทึกบัญชี
- เจาะลึก! มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญตลอดจนปัญหาการบริหารหนี้สูญที่ยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามกฎหมายภาษี
- หนี้สูญจากการปรับโครงสร้างหนี้จะบันทึกบัญชีอย่างไร?
- 11 วิธีการทุจริต จากบัญชีลูกหนี้และหนี้สูญ

* เทคนิคในการออกแบบระบบ และการเชื่อมโยงระบบต่างๆ
กลยุทธ์ในการวางระบบแต่ละระบบ :
* ระบบเงินสดย่อย
* ระบบการขายเชื่อและรับชำระหนี้
* รายรับ / จ่ายเงินสด
* ระบบการจัดซื้อและชำระหนี้
* ระบบสินค้าคงเหลือ
กลยุทธ์การรื้อระบบเก่าที่ไม่มีประสิทธิภาพ
* รูปแบบงบการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายไทย
เทคนิคการเลือก Software ที่เหมาะสมกับองค์กร* แต่ละขนาดของกิจการ
* กรณีศึกษา/ฝึกปฏิบัติจริง (CASE STUDY / WORKSHOP)

วันที่ 3
* กลยุทธ์ประหยัดภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax Strategy)
- มูลค่าของฐานภาษีจำนวนเท่าใดถึงต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- มูลค่าของฐานภาษีไม่ถึงเกณฑ์จะออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่?
- การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้จะนำไปหักภาษีขายได้หรือไม่?
- ประเด็นปัญหาใบกำกับภาษีที่พบความผิดพลาดเป็นประจำ เช่น ใบกำกับภาษีเกิน 6 เดือน สิ่งที่ให้ถือเป็นใบกำกับภาษีใช้ภายใน 6 เดือนได้หรือไม่?
- การจัดทำรายงานในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องทำอย่างไร? ถึงจะถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
* การจัดทำระบบบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม (Accounting System Applied to VAT System)
* ปัญหาเกี่ยวกับใบกำกับภาษีให้ถูกต้องและวิธีการจัดทำรายงานในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
* ปัญหาวิธีการคำนวณภาษีและกรอกแบบ ภ.พ.30
กลยุทธ์ประหยัดภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีธุรกิจเฉพาะและกฎหมายใหม่(Withholding Tax Strategy, Specific Business Tax, and New Legislation Law)
* หลักเกณฑ์เงื่อนไขการหักค่าลดหย่อนบิดา มารดา มีหลักเกณฑ์อย่างไร? ใครเป็นผู้มีสิทธิใช้สิทธิค่าลดหย่อน?
* การหักลดหย่อนเงินซื้อหน่วยลงทุน RMF/LTF แตกต่างกันอย่างไร? จะหักลดหย่อนได้จำนวนเท่าไร? แต่ละกองทุนหลักเกณฑ์เงื่อนไข มีความแตกต่างกันหรือไม่?
* การยกเว้นเงินได้สุทธิใช้กับการคำนวณหักภาษี ณ ที่จ่าย?
* ผู้ประสบภัยพิบัติ จะหักลดหย่อนได้หรือไม่?
* สำหรับการบริจาคเงินให้กับผู้ประสบภัย
* ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคเหนือได้สิทธิขยายเวลา* การยื่นแบบนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่?
*,การหัก ณ ที่จ่ายตาม ท.ป.101 จำนวนเงินที่จ่ายเท่าไหร่? จึงจะหักภาษีได้
* ประกาศการฝึกอบรมของ TA ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2548
* กรณีศึกษา/ฝึกปฏิบัติจริง (CASE STUDY / WORKSHOP)

วันที่ 4
* กลยุทธ์ประหยัดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Individual Income Tax Strategy)
เงินเดือน, ค่าจ้างแรงงาน, ค่านายหน้า
การกรอกแบบและการยื่นแบบ ภงด. 1, ภงด. 1ก ฯลฯ
* เงินได้ที่ต้องเสียภาษีคืออะไร ?
* เงินได้ที่ได้รับการยกเว้นมีอะไรบ้าง ?
* การหักค่าใช้จ่ายเงินได้แต่ละประเภทมีอย่างไรบ้าง ?
* การหักลดหย่อนบุคคลธรรมดามีสิทธิอย่างไรบ้าง ? เช่น ลดหย่อนประกันชีวิต, บุตร, บิดามารดา ฯลฯ
* การขอคืนภาษี ขอคืนได้อย่างไร ?
* การคำนวณภาษีคำนวณอย่างไร ?
* กลยุทธ์การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax Planning)
* การเลือกใช้อัตราค่าเสื่อมราคาให้เหมาะสมกับธุรกิจและถูกต้องตามกฎหมาย
* การเลือกใช้วิธีการเช่า, การเช่าซื้อ และลีสซิ่งกับการประหยัดภาษี
* เทคนิคการตัดหนี้สูญให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สรรพากรยอมรับ
* รายจ่ายสำหรับนิติบุคคลจ่าย 1 หักรายจ่ายได้ 2 เท่าคืออะไร?
* บริจาคเพื่อการศึกษามีลักษณะอย่างไร? ตามกฎหมายใหม่
* ทั้ง 2 ข้อ แตกต่างกันหรือไม่ในการตัดค่าใช้จ่าย
ทางเลือกของการใช้วิธีการบัญชี และอัตราเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคาและควรใช้สิทธิ์หัก 40% เพื่อส่งเสริม
* SMEs เมื่อไหร่ ?
* SMEs หักค่าเสื่อมราคาค่าสึกหรอได้พิเศษหรือไม่?
* SMEs ลดอัตราภาษีเป็นอย่างไร หลักเกณฑ์การพิจารณาเป็น SMEs มีลักษณะอย่างไร?


หมวดหมู่
บัญชี-การเงิน-กฎหมาย-ภาษี
 
วิทยากร
อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ (M.I.S. Accounting, C.P.A.) /อาจารย์สถาพร โคธีรานุรักษ์ (M.B.A., C.P.A.)

ค่าธรรมเนียม
ค่าสัมมนาอัตราพิเศษ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ชำระก่อนการสัมมนา (สมาชิก/CPD/TA) 10,700.00 บาท
ชำระหน้างานสัมมนา 16,050.00 บาท

ระยะเวลา
วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2552, วันที่ 24 - 27 มิถุนายน 2552 , 09.00-16.30 น.

สถานที่
โรงแรมจัสมิน ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์
-
 
ผู้ประกาศ
-

ที่อยู่
-

เบอร์โทรศัพท์
-

อีเมล
contact@thaitrainingzone.com