หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
การทำเหมืองข้อมูลประยุกต์สำหรับแบ่งกลุ่มลูกค้า
Bookmark and Share

การทำเหมืองข้อมูลประยุกต์สำหรับแบ่งกลุ่มลูกค้า

รายละเอียด
วัตถุประสงค์

การแบ่งกลุ่มลูกค้า (Customer Segmentation) เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญในการตลาดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Marketing) โดยเฉพาะองค์การที่มีการนำการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า(Customer Relationship Management: CRM) มาใช้ การแบ่งกลุ่มลูกค้ามีหลักการพื้นฐานว่า ลูกค้ามีความจำเป็นและความต้องการในสินค้า/บริการแตกต่างกัน การวิเคราะห์แบ่งกุล่มลูกค้าเป็นกลุ่มย่อย (Segments) จะช่วยให้องค์การเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งและสามารถเพิ่มคุณค่าในสินค้า/บริการให้แก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสมในแต่ละกลุ่มย่อย อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าเพิ่มขององค์การ ดังที่ Jack Welch อดีต CEO ของ GE กล่าวว่า ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การเกิดจากความสามารถขององค์การในการเข้าใจลูกค้ามากกว่าคู่แข่งและความสามารถในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติได้เร็วกว่าคู่แข่งขัน สำหรับเครื่องมือหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์แบ่งกลุ่มลูกค้าคือ การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้ (Knowledge Discovery) เกี่ยวกับลูกค้าที่สามารถประยุกต์ใช้วิเคราะห์แบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นกลุ่มย่อยและสามารถนำผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไปสร้างความรู้เกี่ยวกับลูกค้า (Customer Knowledge) เพื่อการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสม -หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการทำเหมืองข้อมูลประยุกต์สำหรับการแบ่งกลุ่มลูกค้า โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ในการวิเคราะห์แบ่งกลุ่มลูกค้า ในการอบรมจะประกอบด้วยการบรรยาย 9 ชั่วโมง และฝึกปฏิบัติในห้องคอมพิวเตอร์ 9 ชั่วโมง (รวม 3 วัน)

ประโยชน์ที่ผู้รับการอบรมจะได้รับ
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์แบ่งกลุ่มลูกค้าและสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในองค์การได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำเหมืองข้อมูลได้

กลุ่มเป้าหมาย

-1. บุคลากรที่ต้องการประยุกต์ใช้การทำเหมืองข้อมูลสำหรับการแบ่งกลุ่มลูกค้า
2. มีความรู้พื้นฐานปริญญาตรีทุกสาขา

ติดต่อสอบถาม

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 4 โทรศัพท์ 0-2727-3035 หรือ 0-2377-5381


หมวดหมู่
คอมพิวเตอร์-โปรแกรม
 
วิทยากร
ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส ,ผศ.ดร.โอม ศรนิล

ค่าธรรมเนียม
5,500 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
วันพุธที่ 22 เมษายน 2552 ถึง วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2552

สถานที่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์
0-2727-3035 หรื
 
ผู้ประกาศ
คณะสถิติประยุกต์

ที่อยู่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 4

เบอร์โทรศัพท์
0-2727-3035 หรื

อีเมล