หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making techniques
Bookmark and Share

เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making techniques

รายละเอียด
เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เป็นทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารงาน เพราะในการปฏิบัติงานไม่ว่าในตำแหน่งหน้าที่ใดจะต้องเผชิญกับปัญหา และสภาวะการณ์ที่ต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ จำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การกำหนดปัญหาการแยกแยะและค้นหาสาเหตุ การตั้งเป้าหมายเพื่อดำเนินการแก้ไข โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ แก้ปัญหารูปแบบต่างๆ รวมทั้งวิธีการวัดผลหลังการแก้ไข และการตั้งมาตรฐาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเดิมขึ้นอีกวัตถุประสงค์

•ทราบถึงความหมายและวิธีการของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

•สามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

•สามารถนำนโยบายหรือภาระที่ได้รับมอบหมายไปใช้ในการปรับปรุงหรือดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล

•ให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีมด้วยการฝึกปฏิบัติ

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:

วันที่หนึ่ง

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

•ความแตกต่างระหว่างการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

•ความหมายและแนวคิดของการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล

•กระบวนการ และเครื่องมือในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

-ปัญหาคืออะไร และวิธีการในการมองปัญหา

-ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

-เทคนิคการระดมสมองแบบต่างๆ

-ความสำคัญของข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

-การแยกแยะและค้นหาสาเหตุของปัญหา

•Workshop


วันที่สอง

09.00-16.00 น.

•การแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีม (Team-based Problem Solving)

•Workshop

•ความหมายและแนวคิดของการตัดสินใจ

•เครื่องมือในการตัดสินใจ

- เกณฑ์ในการตัดสินใจ

- แผนผังต้นไม้ (Decision Tree Diagram)

-Workshop


หมวดหมู่
บริหารจัดการทั่วไป
 
วิทยากร
คุณเกษมพัฒน์ พานิชลือชาชัย วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารและการเพิ่มผลผลิต

ค่าธรรมเนียม
Member 4,815 บาท, Nonmember 5,350 บาท (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

ระยะเวลา
รุ่น 1 วันที่ 11-12 มีนาคม 2552,รุ่น 2 วันที่ 5-6 สิงหาคม 2552,รุ่นที่ 3 วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552, 08.30 - 16.00 น.

สถานที่
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์์

เบอร์โทรศัพท์
-
 
ผู้ประกาศ
-

ที่อยู่
-

เบอร์โทรศัพท์
-

อีเมล
contact@thaitrainingzone.com