หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
“การใช้งาน WinCC สำหรับระบบ SCADA”
Bookmark and Share

“การใช้งาน WinCC สำหรับระบบ SCADA”

รายละเอียด
ระบบการผลิตและจัดการอันทันสมัยในปัจจุบัน ได้มีการนำระบบการควบคุม และแสดงผลระยะไกลที่เรียกว่าระบบสกาดา (SCADA System) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและบริหารจัดการข้อมูล โดยโปรแกรม SIMATIC WinCC เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุมและแสดงผลการทำงานของระบบ SCADA ที่วิศวกรและผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นจะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรของตนและเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ววัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการใช้โปรแกรม SIMATIC WinCC สำหรับระบบ SCADA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างภาพกราฟฟิกและทำการติดต่อกับฮาร์ดแวร์สำหรับควบคุมและแสดงผลการ

ทำงานของระบบได้

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานควบคุมกระบวนการผลิตหรืองานระบบ SCADA ได้จริง

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:

แนะนำระบบ SCADA WinCC / โครงสร้างโปรแกรม WinCC / การเขียนรูปกระบวนการโดย Graphic designer / การสร้างภาพ Object Dynamic / การใช้งาน Global Scripts Editor / การกำหนดสิทธิการใช้งาน / การเก็บค่า Tagname ลงหน่วยความจำ / การทำระบบเตือนด้วย Alarm Logging Editor / การสร้างกราฟ Trending ด้วย Taglogging Editor / การทำรายงานด้วย Reports Designer / การติดต่อสื่อสารกับหน่วยอินพุต/เอาท์พุต


หมวดหมู่
คอมพิวเตอร์-โปรแกรม
 
วิทยากร
.ศิริพงษ์ วงษ์คาร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมระบบวัดคุมและเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ผู

ค่าธรรมเนียม
บุคคลทั่วไป 4,500 บาท/ข้าราชการ ศิษย์เก่าม.มหานคร นักศึกษาทั่วไป 4,000 บาท/นักศึกษา บุคลากร 2500 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
รุ่น1วันพุธที่ 25 – วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552,รุ่น2 วันอังคารที่ 20 - วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552, 09.00-16.00 น.

สถานที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

เบอร์โทรศัพท์
-
 
ผู้ประกาศ
-

ที่อยู่
-

เบอร์โทรศัพท์
-

อีเมล
contact@thaitrainingzone.com