หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
5S Auditing Techniques (เทคนิคการตรวจ 5ส) พร้อมฝึกตรวจในพื้นที่จริง
Bookmark and Share

5S Auditing Techniques (เทคนิคการตรวจ 5ส) พร้อมฝึกตรวจในพื้นที่จริง

รายละเอียด
กิจกรรม 5ส เป็นเรื่องของการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้ดีขึ้นและปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานของกิจกรรมและเทคนิคการเพิ่มผลผลิตอื่นๆ การตรวจ 5ส เป็นเทคนิคหนึ่งในการกระตุ้น ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรม 5ส และผลักดันให้ดำเนินกิจกรรม 5ส ไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเทคนิคในการตรวจนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึง ทั้งการให้คะแนน การให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงพื้นที่ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม 5ส จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ และฝึกเทคนิคในการตรวจ 5ส อย่างถูกต้อง
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม:
- ผู้บริหาร คณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรม 5ส ภายในหน่วยงาน

- หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 5ส.

- คณะทำงาน 5ส. หัวหน้าทีม 5ส. หรือผู้สนใจทั่วไป


พิเศษ

สมัคร 2 ท่าน ท่านที่ 3 ลด 50% เฉพาะเดือนเมษายนนี้ เท่านั้น
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ติดต่อ : ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต
โทรศัพท์ : 02-619-5500 ต่อ 451-455 โทรสาร 02-619-8098
training@ftpi.or.th

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:- หลักการ และเทคนิคการตรวจ 5ส พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจ

- หลักการให้คะแนน การเขียนข้อเสนอแนะ และแนวทางการสรุปผลคะแนน

- ฝึกตรวจพื้นที่ 5ส สถานที่จริง
- สรุป และถาม-ตอบ


หมวดหมู่
คุณภาพและมาตรฐาน
 
วิทยากร
คุณธัญญะ ลิ้มสกุล หัวหน้าสายบริหารการผลิต และวิทยากรที่ปรึกษาด้าน 5ส. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ค่าธรรมเนียม
3800 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2552

สถานที่
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์์

เบอร์โทรศัพท์
02-619-5500 ต่อ
 
ผู้ประกาศ
-

ที่อยู่
-

เบอร์โทรศัพท์
-

อีเมล
contact@thaitrainingzone.com