หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
ISO 9000 กับการพัฒนาองค์กรสู่สากล
Bookmark and Share

ISO 9000 กับการพัฒนาองค์กรสู่สากล

รายละเอียด
ISO 9000 กับการพัฒนาองค์กรสู่สากล

มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 เป็นมาตรฐานสากลที่กำหนดโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization - ISO) เพื่อให้องค์กรต่างๆ ทั่วโลกนำไปใช้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และการดำเนินงานในหน่วยงาน โดยเป็นหลักประกันของการดำเนินงานที่มีคุณภาพ ซึ่งทุกองค์กรสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่มีข้อจำกัดในประเภทของกิจการและขนาดขององค์กร ประเทศไทยโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ ได้ประกาศกำหนดมาตรฐานดังกล่าวโดยมีลักษณะเหมือนกันทุกประการกับ ISO และได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนำไปพัฒนาระบบการจัดการภายในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริการให้เทียบเท่าสากล โดยทำให้สามารถผลิตสินค้าหรือให้บริการที่สร้างความพึงพอใจกับผู้บริโภค แต่ทั้งนี้เนื่องจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กยังขาดความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 ตลอดจนการนำระบบไปใช้ภายในองค์กรค่อนข้างน้อย
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ได้มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 และเกิดความตระหนักที่จะนำมาตรฐานดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสากล สำนักส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน จึงได้จัดการสัมมนา เรื่อง "ISO 9000 กับการพัฒนาองค์กรสู่สากล"ประจำปีงบประมาณ 2552 ขึ้น เพื่อขยายการรับรู้ และชี้ให้เห็นถึงสิทธิประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับจากการจัดทำมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ตาม ISO 9000 รวมทั้งเผยแพร่โครงการความช่วยเหลือที่ สำนักงานฯ จัดทำขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือหน่วยงานในการจัดทำระบบดังกล่าวในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และให้เห็นความสำคัญของมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ตาม ISO 9000 ที่มีต่ออุตสาหกรรมและการส่งออก
เพื่อให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าว
เพื่อให้ทราบแนวทาง วิธีการ ในการนำมาตรฐานดังกล่าวไปใช้
เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่ทราบแนวทางการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐและตัดสินใจเข้าร่วมโครงการความช่วยเหลือของ สมอ.
วิธีดำเนินการ
จัดการบรรยายให้ความรู้เรื่องบทบาทความสำคัญและประโยชน์ของมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพตาม ISO 9000
แนะนำแนวทางการพัฒนามาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ตาม ISO 9000 ที่ สมอ. ให้การสนับสนุน
เชิญวิทยากรจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองแล้วมาบรรยายถึงมุมมอง ประสบการณ์ และแนวทางในการจัดทำระบบ ISO 9000 แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนา

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:

1. ความรู้เบื้องต้นและประโยชน์ของ มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ตาม ISO 9000 ต่อการพัฒนาองค์กร
2. ขั้นตอนการจัดระบบตาม ISO 9001 : 2000
3. การให้ความช่วยเหลือของ สมอ. ในการจัดทำมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ตาม ISO 9
4. มุมมอง ประสบการณ์และแนวทางการจัดทำระบบ ISO 9000 เพื่อพัฒนาองค์กรสู่สากล


หมวดหมู่
คุณภาพและมาตรฐาน
 
วิทยากร
1. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน
2. ผู้แทนจากหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ TLC ISO 9000

ค่าธรรมเนียม
FREE

ระยะเวลา
ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552

สถานที่
ณ โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล จ. อุบลราชธานี

เบอร์โทรศัพท์
-
 
ผู้ประกาศ
สำนักส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน

ที่อยู่
http://www.tisi.go.th/seminar52_1/index.html

เบอร์โทรศัพท์
0 2202 3431

อีเมล
thaistan@tisi.go.th