หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
การลดต้นทุนจากความสูญเสีย 7 ประการ
Bookmark and Share

การลดต้นทุนจากความสูญเสีย 7 ประการ

รายละเอียด
ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย การแข่งขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมทวีความรุนแรงมากขึ้น องค์กรที่จะอยู่รอดได้ต้องแสวงหาวิธีทางในการปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพ ลดต้นทุน ส่งมอบทันเวลาและทำกำไรให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ยืนหยัดดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างมั่งคั่ง การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และส่งมอบได้ทันเวลา สามารถทำให้องค์การลดความสูญเสียทุกรูปแบบในการกระบวนการทำงานทุกสายงาน ซึ่งหากไม่ให้ความวนใจ สังเกต และพยายามปรับปรุงแก้ไขวิธีการนั้นๆให้ดีขึ้น ความสูญเสียก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ทำให้หน่วยงานหรือองค์การ ต้องสูญเสียลูกค้าและกำไหรที่ควรได้ไป การลดความสูญเสีย ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ดังนั้นทุกคนต้องมีความรู้ มีจิตสำนึกการสังเกตหาสาเหตุ และแนวทางแก้ไข ป้องกันเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งเป็นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเพื่อความอยู่รอดขององค์กรต่อไป


วัตถุประสงค์
* ได้เรียนรู้ และตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นในการทำงาน
* เกิดความรู้ และความเข้าใจเทคนิคการสังเกตความสูญเสีย 7 ประการ
* สามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:

* ลดต้นทุนด้วยการลดความสูญเสีย
* ความสูญเสีย 7 ประการกับการลดต้นทุน
* เทคนิคการลดความสูญเสีย 7 ประการพร้อมตัวอย่าง
- ความสูญเสียจากการผลิตมากเกินไป
- ความสูญเสียจากการเก็บวัสดุคงคลังที่ไม่จำเป็น
- ความสูญเสียจากการเคลื่อนย้าย ขนย้าย
- ความสูญเสียจากกระบวนการที่ขาดประสิทธิผล
- ความสูญเสียจากการเคลื่อนไหว
- ความสูญเสียจากการรอคอย ว่างงาน
- ความสูญเสียจากการผลิตของเสีย หรือแก้ไขงานเสีย
* การลดความสูญเสียกับการเพิ่มผลผลิต
* แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
* ค้นหาและวางแผนการลดความสูญเสีย
* เสนอผลงานกลุ่ม
* สรุปหมวดหมู่
ขาย-การตลาด
 
วิทยากร
คุณสุรศักดิ์ อมรชูเดช วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนการบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ค่าธรรมเนียม
3400 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
ศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552

สถานที่
ไม่ระบุ

เบอร์โทรศัพท์
02-619-5500 ต่อ
 
ผู้ประกาศ
-

ที่อยู่
-

เบอร์โทรศัพท์
-

อีเมล
contact@thaitrainingzone.com