หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
ISO 9000 Internal Quality Audits (การตรวจประเมินคุณภาพภายใน )
Bookmark and Share

ISO 9000 Internal Quality Audits (การตรวจประเมินคุณภาพภายใน )

รายละเอียด
ISO 9000 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ (Customer Satisfaction) จัดทำขึ้นโดยองค์กรระหว่างประเทศ ว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization) เพื่อให้การจัดทำระบบบริหารคุณภาพ และการนำระบบ บริหารคุณภาพไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง องค์การจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ และทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการตรวจสอบประสิทธิผล และความสอดคล้องของระบบบริหารคุณภาพกับการปฏิบัติงาน หลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับทราบขั้นตอน และวิธีการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 เทคนิคการตั้งคำถาม การรวบรวมข้อมูล พร้อมการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อสามารถนำไปใช้ในการตรวจประเมินประสิทธิผลของระบบคุณภาพขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม:
- ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในขององค์กร


Promotion:

พิเศษ

สมัคร 2 ท่าน ท่านที่ 3 ลด 50% เฉพาะเดือนเมษายนนี้ เท่านั้น

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:

- ข้อกำหนด ISO 9001 : 2008

- โครงสร้างของเอกสารในระบบคุณภาพ

- ขั้นตอนการตรวจประเมิน

- การประชุมเปิดการตรวจประเมิน การทำกรณีศึกษา

- การประชุมปิดการตรวจประเมิน

- การนำเสนอผลการเขียนใบ CAR

- สรุป และถาม-ตอบ


หมวดหมู่
คุณภาพและมาตรฐาน
 
วิทยากร
คุณจันทร์นา สงวนรุ่งวงศ์ ,คุณทิพย์สุภา กอบกู้วัฒนา วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนการจัดการระบบคุณภาพ สถา

ค่าธรรมเนียม
6000 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2552 และ วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2552

สถานที่
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์์

เบอร์โทรศัพท์
-
 
ผู้ประกาศ
-

ที่อยู่
-

เบอร์โทรศัพท์
-

อีเมล
contact@thaitrainingzone.com