หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
อบรม เครน ชนิดปั้นจั่นเหนือศรีษะ (Overhead Crane) (วุฒิบัตร 3 หลักสูตร)
Bookmark and Share

อบรม เครน ชนิดปั้นจั่นเหนือศรีษะ (Overhead Crane) (วุฒิบัตร 3 หลักสูตร)

รายละเอียด
หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

วันที่ 1

08.45 – 09.00 ทดสอบภาคทฤษฎีก่อนการอบรม

09.00 – 16.30 (1.1) ความรู้พื้นฐาน

(1) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรฯ พ.ศ. 2552

(2) มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย

(3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั้นจั่น และชนิดของปั้นจั่น

(4) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่ และอุปกรณ์ยก

(5) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น

(6) ความปลอดภัยในการทำงาน สาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น

วันที่ 2

08.30 – 12.15 (1.2) ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น

(1.3) ระบบสัญญาณเตือน และ Limit switch

(1.4) การใช้สัญญาณมือ

(1.5) การเลือกใช้ และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก

(1.6) วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย

(1.7) การประเมินน้ำหนักสิ่งของ

(1.8) การใช้คู่มือการใช้งาน การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาตามระยะเวลา

13.15 – 13.30 ทดสอบภาคทฤษฎีหลังการอบรม

13.30 – 16.30 การทดสอบภาคปฏิบัติ การวางแผนการยกอย่างปลอดภัยและพิจารณาพิกัดน้ำหนักที่จะยก

วันที่ 3

09.00 – 16.00 น. การทดสอบภาคปฏิบัติ

การยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของตามเส้นทางที่กำหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัย

การให้สัญญาณการผูก มัด การยึดเกาะวัสดุอย่างถูกต้องและปลอดภัย

16.00 – 16.30 น. มอบวุฒิบัตรสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การอบรม


หมวดหมู่
ความปลอดภัย-อนามัย-สิ่งแวดล้อม
 
วิทยากร

ค่าธรรมเนียม

ระยะเวลา

สถานที่

เบอร์โทรศัพท์
02 328 2110 ต่อ 14
 
ผู้ประกาศ
บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จำกัด

ที่อยู่
บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จำกัด เลขที่ 2 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250

เบอร์โทรศัพท์
02 328 2110 ต่อ 14

อีเมล
training@trainerinthai.com