หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค (อบรม จป.เทคนิค)
Bookmark and Share

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค (อบรม จป.เทคนิค)

รายละเอียด
หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

วันที่ 1

08:30 – 08:45 ลงทะเบียน

08:45 – 09:00 ทดสอบก่อนการอบรม

09:00 – 12:15 หมวดวิชาที่ 1 การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน

(ก) แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน

(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

13:15 – 16:30 หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(ก) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(ข) การตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมาย


วันที่ 2

09:00 – 16:30 หมวดวิชาที่ 3 การวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย

(ก) เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน

(ข) เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันโรคจากการทำงาน

(ค) เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรง


วันที่ 3

09:00 – 16:30 หมวดวิชาที่ 4 การฝึกปฏิบัติการป้องกันและควบคุมอันตราย

(ก) การฝึกปฏิบัติการตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมาย

(ข) การฝึกปฏิบัติการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน

(ค) การฝึกปฏิบัติการสอบสวนอุบัติเหตุและการจัดทำรายงาน

16:30 – 17:00 ทดสอบหลังการอบรม และ มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม


หมวดหมู่
ความปลอดภัย-อนามัย-สิ่งแวดล้อม
 
วิทยากร

ค่าธรรมเนียม

ระยะเวลา

สถานที่

เบอร์โทรศัพท์
02 328 2110 ต่อ 14
 
ผู้ประกาศ
บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จำกัด

ที่อยู่
บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จำกัด เลขที่ 2 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250

เบอร์โทรศัพท์
02 328 2110 ต่อ 14

อีเมล
training@trainerinthai.com