หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (อบรม คปอ.)
Bookmark and Share

คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (อบรม คปอ.)

รายละเอียด
หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

วันที่ 1
08:30 - 08:45 ลงทะเบียน
08:45 - 09:00 ทดสอบก่อนการอบรม
09:00 - 12:15
หมวดวิชาที่ 1 การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
(ก) แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ข) การพิจารณาแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทำงาน
และความปลอดภัยนอกงาน
13:15 - 14:45
หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
(ก) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้อง
15:00 - 16:30
หมวดวิชาที่ 3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน
(ก) การควบคุมและป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงาน
(ข) การสำรวจความปลอดภัย

วันที่ 2
09:00 - 16:30
หมวดวิชาที่ 3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (ต่อ)
(ค) การจัดทำข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
(ง) การวางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย
(จ) การประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
(ฉ) การประชุมและการติดตามงาน
16:30 - 17:00
ทดสอบหลังการอบรม และ มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม


หมวดหมู่
ความปลอดภัย-อนามัย-สิ่งแวดล้อม
 
วิทยากร

ค่าธรรมเนียม

ระยะเวลา

สถานที่

เบอร์โทรศัพท์
02 328 2110 ต่อ 14
 
ผู้ประกาศ
บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จำกัด

ที่อยู่
บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จำกัด เลขที่ 2 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250

เบอร์โทรศัพท์
02 328 2110 ต่อ 14

อีเมล
training@trainerinthai.com