หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์การยุคใหม่
Bookmark and Share

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์การยุคใหม่

รายละเอียด
วัตถุประสงค์

มนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการนำพาองค์การไปสู่ความอยู่รอด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ไม่ว่ามนุษย์จะถูกจำแนกว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ หรือทุนมนุษย์ ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัย ความรู้ ความเข้าใจและแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารและพัฒนาเพื่อให้แต่ละบุคคลได้สามารถใช้สติปัญญา ความรู้ ความสามารถได้เต็มศักยภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงาน และเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์การ โดยองค์กรจะได้ประโยชน์ในแง่ของผลผลิตเพิ่มขึ้น มีสมรรถนะและมีผลิตภาพสูงขึ้น นอกจากนี้บุคลากรยังสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมในการผลิตสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพเป็นที่พอใจของลูกค้า อีกทั้งยังปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี โดยสามารถนำทักษะในการนำความรู้และข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์และเลือกใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีความเจริญเติบโตที่สมดุลและยั่งยืน ดังนั้น คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงได้จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมด้านนวัตกรรมการบริหารและพัฒนามนุษย์ไปสู่องค์การยุคใหม่ สำหรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดของงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 2. เพื่อเพิ่มพูนความสามารถและฝึกทักษะในงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การที่มีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้ผู้บริหารได้รับรู้และทราบทิศทางและประเด็นสำคัญและกระแสของงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การในมิติต่างๆ 4. เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

ประโยชน์ที่ผู้รับการอบรมจะได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และได้ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ รวมถึงได้มีโอกาสศึกษาดูงานและเสวนาการเรียนรู้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

กลุ่มเป้าหมาย

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า - ผู้ที่ต้องการศึกษาการเรียนรู้ในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ติดต่อสอบถาม

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ 0-2375-3976


หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:

แบ่งออกเป็น 6 Module Module 1 : ปูพื้นความเข้าใจให้รู้เท่าทันในงานทรัพยากร มนุษย์ Module 2 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่ องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง Module 3 : งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่ องค์การแห่งการเรียนรู้ Module 4 : คุณธรรมจริยธรรมในงานทรัพยากรมนุษย์และ องค์การ Module 5 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การไปสู่ องค์การสุขภาพดี Module 6 : การศึกษาดูงานและเสวนาการเรียนรู้


หมวดหมู่
บริหารงานบุคคล
 
วิทยากร
ดร.สมบัติ กุสุมาวลี, ผศ.ดร.จิรประภา อัครบวร,ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร,ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์,ผศ.ดร.กัลยาณ

ค่าธรรมเนียม
13,000 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2552 (9 วัน)

สถานที่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์
-
 
ผู้ประกาศ
-

ที่อยู่
-

เบอร์โทรศัพท์
-

อีเมล
contact@thaitrainingzone.com