หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
HR Southern Forum 2009@Phuket
Bookmark and Share

HR Southern Forum 2009@Phuket

รายละเอียด
จากปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั่วโลก ประเทศไทยในฐานะเป็นทั้งผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้ให้บริการ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับโลก ต่างก็ได้รับผลกระทบการพิษเศรษฐกิจด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ปัญหาแรงงานที่ขาดการสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ และสภาวะสังคมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการบริหาร ล้วนแต่สร้างปัญหาให้กับเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ สถานประกอบการ บริษัท ห้างร้าน องค์กร และหน่วยงานต่างๆ สิ่งเหล่านี้เป็นแรงกดดันให้กับทุกส่วนที่ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของ ลูกจ้าง นายจ้าง ความเครียดที่ก่อเกิดขึ้นนี้ ยังส่งผลไปยังครอบครัว และผู้ที่อยู่ใกล้ชิด สังคมเกิดความอ่อนแอ แนวโน้มของการเกิดอาชญากรรมในสถานประกอบการมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น ปัญหาในใจที่เกิดขึ้น

* ทำอย่างไรในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้
* จะจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างไร
* จะรับมือแรงงานอย่างไร
* จะใช้เครื่องมืออะไรที่จะกู้วิกฤติภายในองค์กร

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต จัดงาน “HR Southern Forum 2009 : Happy Organization การสร้างองค์กรแห่งความสุขฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจไทย” โดยได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และ แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กับแนวความคิดแนวใหม่ในการสร้างองค์กรแห่งความสุขเกิดขึ้นได้อย่างไร และจะฝ่าวิกฤติได้อย่างไร ร่วมหาคำตอบที่ทุกท่านรอคอยได้ในงานนี้


กำหนดการ HR Southern Forum 2009 @ Phuket
08.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องแววราไวย์ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต
08.30 - 12.00 น. การสร้างองค์กรแห่งความสุขท่ามกลางสภาวะวิกฤติ โดย Happy 8
โดย นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. การบริหารองค์กรด้วยวิถีแห่งความพอเพียงเป็นจริงได้อย่างไร ?
โดย คุณวริสร รักษ์พันธุ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ชุมพร คาบาน่า จำกัด
14.30 - 14.45 น. พักเบรก
14.45 - 16.30 น. ความพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศท่ามกลางสภาวะวิกฤติ
โดย คุณมาริสา เชาว์พฤฒิพงศ์ นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

วันที่ : วันที่ 6 มีนาคม 2552
สถานที่ : ห้องแววราไวย์ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต

ค่าลงทะเบียน : สมาชิกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ราคา 180 บาทต่อท่าน
สมาชิกชมรมการจัดการงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต (HRMC Phuket) ราคา 180 บาทต่อท่าน

ผู้สนใจทั่วไป ราคา 300 บาทต่อท่านหมวดหมู่
บริหารงานบุคคล
 
วิทยากร

ค่าธรรมเนียม
300 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
ศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2552

สถานที่
ห้องแววราไวย์ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต

เบอร์โทรศัพท์
0-2374-0855
 
ผู้ประกาศ
คุณสุดา ตันสัตยาเลิศ

ที่อยู่
http://www.pmat.or.th

เบอร์โทรศัพท์
0-2374-0855

อีเมล
phucrehu03@clubmed.com