หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
กลยุทธ์บริหารการผลิต .. Production Management
Bookmark and Share

กลยุทธ์บริหารการผลิต .. Production Management

รายละเอียด
วัตถุประสงค์

•เพื่อให้เข้าใจแนวคิด และหลักการของกลยุทธ์ตลอดจนเทคนิคในการบริหารการผลิตที่สำคัญ

•เพื่อให้สามารถพิจารณาคัดเลือกกลยุทธ์ และเทคนิคในการบริหารการผลิตได้อย่างเหมาะสมกับธุรกิจ

วิธีการอบรม
-การบรรยาย และฝึกปฏิบัติ
-หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00-12.00 น.

•แนวคิดพื้นฐานของการบริหารการผลิต

•เป้าหมายสำคัญที่สุดของการกำหนดกลยุทธ์การผลิต

•ภาพรวมของการบริหารการผลิตที่สำคัญ

•แก่นการผลิต

•วิวัฒน์การผลิต

•กลยุทธ์การตัดสินใจต่อการผลิต

13.00-16.00 น.

• แนวคิดและเทคนิคการบริหารคลังสินค้าที่เข้าใจได้ง่ายๆ

• เทคนิคการบริหารการผลิตระดับต่างๆ

• กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลิตภาพ

(กลยุทธ์การทำงานน้อยได้ผลงานมากขึ้น)

• กลยุทธ์การกำจัดศัตรูของการผลิต

• กลยุทธ์การผลิตที่เชื่อมโยงกับการตลาด

การบริหารการผลิต ช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยการผลิตมีการแปรรูปปัจจัยนำเข้าต่างๆ

ผ่านกระบวนการที่ทำให้ผลผลิตที่ได้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากกว่าปัจจัยนำเข้า ดังนั้นการผลิตจึงเป็นหนึ่งในหน้าที่หลักของการบริหารธุรกิจ

ที่มีผลโดยตรงต่อความอยู่รอดขององค์การ และต้องสัมพันธ์เกี่ยวกับหน้าที่อื่น อาทิเช่น ความสัมพันธ์ในหน้าที่ของฝ่ายการตลาด ฝ่าย

การเงิน และฝ่ายการผลิต ภายในองค์กรธุรกิจใดๆ ซึ่งเริ่มจากฝ่ายการตลาดมีหน้าที่ค้นหา และเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการ และฝ่าย

การเงินจัดสรรเงินทุนทรัพยากรมาให้ฝ่ายการผลิตใช้สร้างสิ่งที่ลูกค้าต้องการให้เป็นรูปธรรมขึ้นมา ซึ่งการดำเนินงานของทั้งสามหน้าท

ี่

หลักนี้ ต้องมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งต้องประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์การธุรกิจบรรลุเป้าหมายสูงสุด นั้นก็คือ กำไร

จาการดำเนินธุรกิจ


หมวดหมู่
บริหารการผลิต
 
วิทยากร
คุณกำพล กิจชระภูมิ วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการผลิต

ค่าธรรมเนียม
Member 3,103 , Non-Member 3,638 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

ระยะเวลา
08/04/09,18/09/09

สถานที่
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์์

เบอร์โทรศัพท์
-
 
ผู้ประกาศ
-

ที่อยู่
-

เบอร์โทรศัพท์
-

อีเมล
contact@thaitrainingzone.com