หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
การลดต้นทุนโลจิสติกส์ (Logistics Costs Management)
Bookmark and Share

การลดต้นทุนโลจิสติกส์ (Logistics Costs Management)

รายละเอียด
การลดต้นทุนโลจิสติกส์ (Logistics Costs Management)

ต้นทุนโลจิสติกส์เป็นปัจจัยหลักสำคัญที่แฝงอยู่ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจและอุตสาหกรรม เช่น การจัดซื้อ การจัดการคลังสินค้า การจัดเก็บ การขนย้าย การขนส่ง และการกระจายสินค้า ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะการลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์จึงต้องอาศัยการกำหนดกลยุทธ์ และเทคนิคในการจัดการกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายภายในองค์กรเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้องค์กรจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อลดต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม โดยไม่ลดคุณภาพของสินค้าและบริการลง เพื่อเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มผลกำไรให้กับองค์กรอย่างชัดเจน

วิทยากร
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

เนื้อหาหลักสูตร
1. ความหมายและความสำคัญของการดำเนินกิจกรรมโลจิสติกส์
2. เป้าหมายสำคัญและแก่นของโลจิสติกส์
3. ภาพรวมของการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
4. Supply Chain/ Value Chain & Logistics
5. ต้นทุนโลจิสติกส์ (Logistics Costs)
6. แนวทางการลดต้นทุนกับกิจกรรมโลจิสติกส์
7. การลดต้นทุนงานจัดซื้อ-จัดหา (Purchasing & Procurement Management)
8. การลดต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management, MSFP)
9. การลดต้นทุนการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)
10. การลดต้นทุนการจัดการขนส่งและการกระจายสินค้า (Transport & Distribution Management)
11. กรณีศึกษาและตัวอย่าง (Case Study)

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,000 บาท (TAX 3% = 90 ฿ ชำระสุทธิเพียง 2,910 ฿)
กรณีสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 13 มีนาคม 2555 เท่านั้น

Normal 3,800 บาท ( TAX 3% = 114 ฿ ชำระ 3,686 ฿ )

วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2555 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)

ติดต่อสอบถาม และสำรองที่นั่ง
ติดต่อคุณนิ่ม
โทร 08-5823 8624, 02-920 6958
แฟกซ์ 02-920 7946
อีเมลล์ info@smartlifecenter.com

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.smartlifecenter.com/


หมวดหมู่
บริหารจัดการทั่วไป
 
วิทยากร
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ค่าธรรมเนียม
3800

ระยะเวลา
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2555 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)

สถานที่
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)

เบอร์โทรศัพท์
Mobile:08 5823 8624, Tel:0 2920 6958, Fax:0 2920 7946
 
ผู้ประกาศ
www.smartlifecenter.com

ที่อยู่
กทม.

เบอร์โทรศัพท์
Mobile:08 5823 8624, Tel:0 2920 6958, Fax:0 2920 7946

อีเมล
info@smartlifecenter.com