หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
เจาะประเด็นกฎหมายศุลกากร และการโต้แย้งสิทธิกรณีศุลกากรตรวจสอบ
Bookmark and Share

เจาะประเด็นกฎหมายศุลกากร และการโต้แย้งสิทธิกรณีศุลกากรตรวจสอบ

รายละเอียด
เจาะประเด็นกฎหมายศุลกากร และการโต้แย้งสิทธิกรณีศุลกากรตรวจสอบ

กรมศุลกากรได้กำหนดกฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า-ส่งออกสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กรมศุลกากรกำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก เพื่อจะช่วยให้สามารถลดหรือป้องกันปัญหาที่เกิดจากการกระทำผิดกฎหมายได้ เพราะการกระทำผิดที่เกิดจากความไม่รู้หรือไม่เจตนาย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโดยตรง

วิทยากร
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร

เนื้อหาหลักสูตร
1. พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และแก้ไขเพิ่มเติม
2. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร ฉบับใหม่ พ.ศ............
3. กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก กรณีของต้องห้าม - ของต้องกำกัด
4. หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย กรณีศุลกากรไร้เอกสาร
5. ประเด็นสำคัญที่กรมศุลกากรเข้มงวดในการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
- ความผิดเกี่ยวกับการสำแดงพิกัด อัตราอากรเท็จ
- การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรไม่ถูกต้อง เช่น กรณี FTA, AFTA , JTEPA, WTO
- ความผิดที่เกิดจากการสำแดงราคาสินค้าที่ต่ำกว่าความเป็นจริง ทำให้อากรขาด
- ความผิดที่เกิดจากการไม่รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม เช่น ค่าสิทธิ ค่าธรรมเนียมอนุญาต ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายอื่น
- ตรวจพบใบเพิ่มหนี้ค่าสินค้า, ค่า Freight/Insurance แต่ผู้นำเข้าไม่ได้ยื่นคำร้องขอเสียอากรเพิ่มเติม
- แสดงแหล่งกำเนิดสินค้าเป็นเท็จ
6.การตรวจสอบใบขนขาเข้าที่ผู้ประกอบการต้องทราบ
- Red Line
- Green Line
7. เทคนิคการเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บเอกสารเพื่อตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย(Post audit)
8.เทคนิคในการใช้สิทธิโต้แย้งกับกรมศุลกากร
9.แนวทางการพิจารณาความผิดและการดำเนินคดีตามกฎหมายศุลกากร
10.หลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบคดีและระงับการฟ้องร้องในชั้นศุลกากร

อัตราค่าสัมมนา
Early Bird 3,000 บาท (TAX 3% = 90 ฿ ชำระสุทธิ 2,910 ฿)
สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เท่านั้น

Normal 3,800 บาท ( TAX 3% = 114 ฿ ชำระ 3,686 ฿ )

วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)

ติดต่อสอบถาม และสำรองที่นั่ง
ติดต่อคุณนิ่ม
โทร 08-5823 8624, 02-920 6958
แฟกซ์ 02-920 7946
อีเมลล์ info@smartlifecenter.com

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.smartlifecenter.com/


หมวดหมู่
บัญชี-การเงิน-กฎหมาย-ภาษี
 
วิทยากร
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร

ค่าธรรมเนียม
3800

ระยะเวลา
วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)

สถานที่
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)

เบอร์โทรศัพท์
Mobile:08 5823 8624, Tel:0 2920 6958, Fax:0 2920 7946
 
ผู้ประกาศ
www.smartlifecenter.com

ที่อยู่
กทม.

เบอร์โทรศัพท์
Mobile:08 5823 8624, Tel:0 2920 6958, Fax:0 2920 7946

อีเมล
info@smartlifecenter.com