หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
หลักสูตร : การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology : Creating Happy Organization)
Bookmark and Share

หลักสูตร : การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology : Creating Happy Organization)

รายละเอียด
ในปัจจุบันองค์การส่วนใหญ่มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการทำงานให้กับบุคลากรเป็นหลัก จนบางครั้งอาจลืมมองว่า ความสำเร็จขององค์การไม่ได้เกิดจากการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญเช่นเดียวกัน นั่นคือ ปัจจัยการพัฒนาด้านจิตใจ ซึ่งส่งผลต่อการลงมือกระทำหรือการแสดงออกทางพฤติกรรมไปในทางที่ดีและจะนำไปสู่การสร้างผลงานที่ดีขึ้น รวมถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ดังนั้น องค์การ จึงควรหันมามุ่งเน้นที่การพัฒนาโดยเริ่มต้นจาก "สภาวะจิตใจ" ซึ่งเป็นตัวผลักดันและมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของบุคลากรที่ตรงจุดและก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่องค์การตั้งไว้ได้อย่างแท้จริง
"การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก" เป็นการนำแนวคิดหลักการทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) มาประยุกต์และพัฒนาเป็นหลักสูตรการอบรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านจิตใจเป็นหลัก โดยการอบรมจะเน้นให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติ ในการปรับเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ เกี่ยวกับการสร้างภาวะเชิงบวกหรือภาวะแห่งความสุขที่ยั่งยืน

หัวข้อการอบรม
1.ศึกษาความหมายและความสำคัญของการสร้างความสุขด้วยหลักการจิตวิทยาเชิงบวก (Positive
Psychology)
2.ศึกษาแนวคิดการปรับมุมมองของการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างมีความสุข
3.เรียนรู้คุณลักษณะนิสัยสู่ความสุขในการทำงานและในการดำเนินชีวิต
4.เรียนรู้หลักการสร้างภาวะอารมณ์ มุมมองและ วิธีคิดเชิงบวก
5.ฝึกฝนและพัฒนาทักษะที่เสริมสร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อื่น

ผลที่ได้รับจากการอบรม
1.เข้าใจตนเองและผู้อื่น เกิดการยอมรับความแตกต่างของบุคคลแต่ละบุคคล
2.ทราบถึงหลักการและแนวคิดสำคัญของการสร้างความสุขอย่างง่าย ๆ ด้วยหลักการจิตวิทยาเชิงบวก
3.ฝึกฝนคุณลักษณะนิสัยสำคัญสู่ความสุขในการทำงานและการดำเนินชีวิต
4.มีภาวะอารมณ์และวิธีคิดเชิงบวก รวมถึงแสดงออกต่อเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างานและลูกน้องได้อย่างเหมาะสม
5.ลดความขัดแย้ง เสริมสร้างสัมพันธภาพ รวมถึง
บรรยากาศการทำงานที่ดี ให้เกิดขึ้นภายในองค์การ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
- ผู้ประกอบการ/ผู้บริหารองค์การ/ผู้ทำหน้าที่บริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การ
- ผู้บริหารงานทรัพยากรบุคคล/งานด้านการพัฒนาบุคลากร
- ผู้สนใจเรื่องการพัฒนาตนเองความสุขของชีวิตและการทำงาน

วิทยากรอบรม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์การ โดยมุ่งเน้นการนำหลักการทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) มาประยุกต์ในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา (Attitude Training) ด้านการค้นหาศักยภาพเชิงบุคคลและการสร้างสุขให้กับชีวิตและการทำงาน โดยมีประสบการณ์ในการจัดฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร ให้กับองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน

วันและเวลาการอบรม : วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2555 (08.00 – 16.30 น.)

สถานที่อบรม : ห้องมณียา ชั้น 2 โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า)

ค่าธรรมเนียมการอบรม : 2,500.-/ท่าน (ราคาที่ระบุไม่รวม Vat 7%)
รวมค่าใช้จ่าย ดังนี้
1.เอกสารประกอบการอบรม
2.อาหารกลางวัน
3.อาหารว่างและเครื่องดื่ม

โปรโมชั่น : 10 ท่านแรกที่สำรองที่นั่ง รับส่วนลดทันที 500 บาท

จำนวนผู้เข้าอบรม : 20 ท่าน/รอบ

*สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดการชำระเงินได้จากหน้าเว็บไซต์ www.tnysuccess.com


หมวดหมู่
บริหารงานบุคคล
 
วิทยากร
อาจารย์ธนยศ ศิริดำรงค์ศักดิ์

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการอบรม : 2,500.-/ท่าน (ราคาที่ระบุไม่รวม Vat 7%)

ระยะเวลา
วันและเวลาการอบรม : วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2555 (08.00 – 16.30 น.)

สถานที่
ห้องมณียา ชั้น 2 โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า)

เบอร์โทรศัพท์
(089) 987 0756 , (080) 446 7192-3
 
ผู้ประกาศ
วีรนุช (ปุ้ม)

ที่อยู่
TNY Success Center ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ เลขที่ 188 ซอยเพชรเกษม63 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 Website : www.tnysuccess.com

เบอร์โทรศัพท์
(089) 987 0756 , (080) 446 7192-3 โทรสาร (02) 455 4925

อีเมล
tny_center@hotmail.com