หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
หลักสูตร : ค้นหาศักยภาพเด่นเพื่อความสำเร็จแห่งชีวิต (Discover Strengths for Life Success)
Bookmark and Share

หลักสูตร : ค้นหาศักยภาพเด่นเพื่อความสำเร็จแห่งชีวิต (Discover Strengths for Life Success)

รายละเอียด
ปัจจุบันการบริหารจัดการองค์การส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญกับบุคลากร ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จและการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรในรูปแบบต่างๆ แต่กลับมองข้ามแนวคิดในการพัฒนาบุคลากรโดยเริ่มต้นจากการค้นให้พบศักยภาพหรือจุดเด่น ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่มีแตกต่างกันในแต่ละบุคคล แล้วจึงเริ่มพัฒนาจากจุดเด่นนั้น
การค้นหาศักยภาพในตนเองและพัฒนาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะส่งผลต่อความสามารถในการนำศักยภาพที่มีมาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและช่วยส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นได้
จากการศึกษาวิจัยพบว่า การที่บุคคลได้ใช้ศักยภาพหรือความสามารถที่ตนเองมีในการทำงานจะทำให้เกิดระดับความสุขในการทำงานเพิ่มขึ้น ทั้งยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย ดังนั้น อัตราการลาออกของพนักงานจึงลดลง ซึ่งถือเป็นการสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การให้เพิ่มขึ้นได้อีกทางหนึ่ง

หัวข้อการอบรม
1.ศึกษาความหมายและความสำคัญของการค้นหาอัจฉริยภาพและบุคลิกภาพภายในตนเอง
2.ร่วมค้นหาอัจฉริยภาพ บุคลิกภาพและแนวทางการ พัฒนาศักยภาพเชิงบุคคลด้วยแบบประเมินทางจิตวิทยา (Psychology Test) และเทคโนโลยี MIA (Multiple Intelligence Analysis)
3.เรียนรู้แนวคิดและหลักการทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ในการพัฒนาอัจฉริยภาพรวมถึงการนำมาปรับใช้กับหัวหน้างาน ลูกน้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์การ

ผลที่ได้รับจากการอบรม
1.ผลการประเมินทางจิตวิทยาเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับศักยภาพหรือความสามารถที่มีในตนเองและวิธีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมศักยภาพนั้น
2.หลักการสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จและความสุขจากการใช้ศักยภาพหรือความสามารถของตนเอง
3.การวิเคราะห์ศักยภาพและการประยุกต์ใช้ในงานให้มีความสอดคล้องกัน
4.วางแผนกำหนดทิศทางชีวิตและการทำงานได้อย่างชัดเจน
5.เข้าใจและเรียนรู้ความแตกต่างของศักยภาพหรือความสามารถระหว่างบุคคล ซึ่งส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันด้วยความสัมพันธ์อันดี

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
- ผู้บริหารองค์การ/ผู้ทำหน้าที่บริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การ
- ผู้บริหารงานทรัพยากรบุคคล/งานด้านการพัฒนาบุคลากร
- ผู้สนใจการค้นพบศักยภาพ ความถนัดหรือความสามารถในตนเอง

วิทยากรอบรม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์การ โดยมุ่งเน้นการนำหลักการทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) มาประยุกต์ในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา (Attitude Training) ด้านการค้นหาศักยภาพเชิงบุคคลและการสร้างสุขให้กับชีวิตและการทำงาน โดยมีประสบการณ์ในการจัดฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร ให้กับองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน

วันและเวลาการอบรม : วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555 (08.00 – 16.30 น.)

สถานที่อบรม : ห้องมณียา ชั้น 2 โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า)

ค่าธรรมเนียมการอบรม : 2,500.-/ท่าน (ราคาที่ระบุไม่รวม Vat 7%)
รวมค่าใช้จ่าย ดังนี้
1.เอกสารประกอบการอบรม
2.อาหารกลางวัน
3.อาหารว่างและเครื่องดื่ม

โปรโมชั่น : 10 ท่านแรกที่สำรองที่นั่ง รับส่วนลดทันที 500 บาท

จำนวนผู้เข้าอบรม : 20 ท่าน/รอบ

*สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดการชำระเงินได้จากหน้าเว็บไซต์ www.tnysuccess.com


หมวดหมู่
บริหารงานบุคคล
 
วิทยากร
อาจารย์ธนยศ ศิริดำรงค์ศักดิ์

ค่าธรรมเนียม
2,500.-/ท่าน (ราคาที่ระบุไม่รวม Vat 7%)

ระยะเวลา
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555 (08.00 – 16.30 น.)

สถานที่
ห้องมณียา ชั้น 2 โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า)

เบอร์โทรศัพท์
(089) 987 0756 , (080) 446 7192-3
 
ผู้ประกาศ
วีรนุช (ปุ้ม)

ที่อยู่
TNY Success Center ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ เลขที่ 188 ซอยเพชรเกษม63 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 Website : www.tnysuccess.com

เบอร์โทรศัพท์
(089) 987 0756 , (080) 446 7192-3 โทรสาร (02) 455 4925

อีเมล
tny_center@hotmail.com