หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
อบรมหลักสูตร กาีรสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology : Creating Happy Organization)
Bookmark and Share

อบรมหลักสูตร กาีรสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology : Creating Happy Organization)

รายละเอียด
ในปัจจุบัน องค์การส่วนใหญ่มุ่งเน้น ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถในการทำงานให้กับบุคลากรเป็นหลัก จนบางครั้งอาจลืมมองว่าความสำเร็จขององค์การไม่ได้เกิดจากการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญเช่นเดียวกัน นั่นคือ ปัจจัยการพัฒนาด้านจิตใจ ซึ่งส่งผลต่อการลงมือกระทำหรือการแสดงออกทางพฤติกรรมไปในทางที่ดีและจะนำไปสู่การสร้างผลงานที่ดีขึ้น รวมถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ดังนั้น องค์การ จึงควรหันมามุ่งเน้นที่การพัฒนาโดยเริ่มต้นจาก “สภาวะจิตใจ” ซึ่งเป็นตัวผลักดันและมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของบุคลากรที่ตรงจุดและก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่องค์การตั้งไว้ได้อย่างแท้จริง
“การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก” เป็นการนำแนวคิดหลักการทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) มาประยุกต์และพัฒนาเป็นหลักสูตรการอบรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านจิตใจเป็นหลัก โดยการอบรมจะเน้นให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติ ในการปรับเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ เกี่ยวกับการสร้างภาวะเชิงบวกหรือภาวะแห่งความสุขที่ยั่งยืน

หัวข้อการอบรม
1.ศึกษาความหมายและความสำคัญของการสร้างความสุขด้วยหลักการจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
2.ศึกษาแนวคิดการปรับมุมมองของการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างมีความสุข
3.เรียนรู้คุณลักษณะนิสัยสู่ความสุขในการทำงานและในการดำเนินชีวิต
4. เรียนรู้หลักการสร้างภาวะอารมณ์ มุมมองและ วิธีคิดเชิงบวก
5. ฝึกฝนและพัฒนาทักษะที่เสริมสร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อื่น

ผลที่ได้รับจากการอบรม
1.เข้าใจตนเองและผู้อื่น เกิดการยอมรับความแตกต่างของบุคคลแต่ละบุคคล
2.ทราบถึงหลักการและแนวคิดสำคัญของการสร้างความสุขอย่างง่าย ๆ ด้วยหลักการจิตวิทยาเชิงบวก
3.ฝึกฝนคุณลักษณะนิสัยสำคัญสู่ความสุขในการทำงานและการดำเนินชีวิต
4.มีภาวะอารมณ์และวิธีคิดเชิงบวก รวมถึงแสดงออกต่อเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างานและลูกน้องได้อย่างเหมาะสม
5.ลดความขัดแย้ง เสริมสร้างสัมพันธภาพ รวมถึงบรรยากาศการทำงานที่ดีให้เกิดขึ้นภายในองค์การ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
1.ผู้ประกอบการ/ผู้บริหารองค์การ/ผู้ทำหน้าที่บริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การ
2.ผู้บริหารงานทรัพยากรบุคคล/งานด้านการพัฒนาบุคลากร
3.ผู้สนใจเรื่องการพัฒนาตนเองความสุขของชีวิตและการทำงาน

วิทยากรอบรม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์การ โดยมุ่งเน้นการนำหลักการทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) มาประยุกต์ในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา (Attitude Training) ด้านการค้นหาศักยภาพเชิงบุคคลและการสร้างสุขให้กับชีวิตและการทำงาน โดยมีประสบการณ์ในการจัดฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร ให้กับองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน

“การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก” เป็นการนำแนวคิดหลักการทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) มาประยุกต์และพัฒนาเป็นหลักสูตรการอบรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านจิตใจเป็นหลัก โดยการอบรมจะเน้นให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติ ในการปรับเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ เกี่ยวกับการสร้างภาวะเชิงบวกหรือภาวะแห่งความสุขที่ยั่งยืนหมวดหมู่
บริหารงานบุคคล
 
วิทยากร
อาจารย์ธนยศ ศิริดำรงค์ศกดิ์

ค่าธรรมเนียม
1,000 บาท/ท่าน (ราคานี้ไม่รวม Vat 7%) รับส่วนลด 15% หากสมัครและชำระเงินก่อนวันศุกร์ที่ 8 กรกฏาคม 2554

ระยะเวลา
รอบแรก:วันพุธที่ 20 กรกฏาคม 2554 (08.30-17.30 น.) รอบสอง:วันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2554 (08.30 -17.30 น.)

สถานที่
TNY Success Center ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ (ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม63)

เบอร์โทรศัพท์
089-9870756,080-4467192-3
 
ผู้ประกาศ
วีรนุช (ปุ้ม)

ที่อยู่
TNY Success Center ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ 188 ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม63 แขวงบาง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

เบอร์โทรศัพท์
089-9870756,080-4467192-3 เบอร์แฟกซ์ 02-4554925

อีเมล
tny_center@hotmail.com