หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
People Synergy Learning Center จัดสัมมนาหลักสูตรเพิ่ม 'ศักยภาพการนำเสนอ'...สู่ความสำเร็จในชีวิตและงาน รุ่นที่ 6_วันที่ 29/03/2011
Bookmark and Share

People Synergy Learning Center จัดสัมมนาหลักสูตรเพิ่ม 'ศักยภาพการนำเสนอ'...สู่ความสำเร็จในชีวิตและงาน รุ่นที่ 6_วันที่ 29/03/2011

รายละเอียด
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการติดต่อสื่อสาร

ความสำคัญ
"การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ"
เป็นทักษะที่สำคัญทักษะหนึ่งที่จะนำให้ท่านก้าวไปสู่ความสำเร็จ
โดยเฉพาะในโลกของยุคการแข่งขันสูงที่สูง
ณ วันนี้ การนำเสนอสินค้า นำเสนอผลงาน การเจรจาการค้า
ย่อมต้องอาศัยการนำเสนอที่ทรงพลัง มีประสิทธิภาพ
น่าเชื่อถือ และสร้างความมั่นใจแก่คู่ค้า

แต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างมากที่หลายคนไม่อาจก้าวไปสู่ความสำเร็จที่มุ่งหวังได้
เพียงเพราะต้องเผชิญกับความไม่มั่นใจในการนำเสนอ
หรือขาดเทคนิคในการนำเสนอนั่นเอง
หลายโครงการที่น่าจะได้รับการเซ็นสัญญา
ก็ติดปัญหาอันเนื่องจากการนำเสนอที่ไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าได้

เราจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอดังกล่าว
จึงได้ออกแบบหลักสูตรนี้ เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้กับทุกท่าน
ด้วยทักษะการนำเสนอที่ทรงพลังและสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันไป พร้อมๆ กัน
การที่ได้พัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพนี้
จะช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จทั้งด้านธุรกิจและชีวิตส่วนตัวอย่างแน่นอน

วัตถุประสงค์
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจหลักการต่างๆ ในการนำเสนอ
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาสามารถใช้เทคนิคต่างๆ ในการสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง นำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาสามารถใช้กลยุทธ์และเทคนิคต่างๆ ในการนำเสนอ เพื่อทำให้ การนำเสนอมีประสิทธิภาพ น่าสนใจ และเป็นที่ยอมรับของผู้ฟัง
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาสามารถโน้มน้าวใจและชนะใจผู้ฟังได้

เนื้อหา
• หัวใจของการนำเสนอ
• หลักการนำเสนอ : การเริ่มต้นที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
- การเลือกกลยุทธ์และแนวทางในการนำเสนอ
- การกำหนดข้อความในการนำเสนอ
• ปัจจัยที่ทำให้การนำเสนอประสบความสำเร็จ
• การเตรียมการ
- ส่วนนำ : การเปิดฉาก, การบอกวัตถุประสงค์, การเกริ่นนำ
- เนื้อหา : ประเด็นหลัก, ประเด็นสนับสนุน, ประโยคเชื่อม
- การปิดฉาก : สรุป
• การเข้าถึงและเอาชนะใจผู้ฟัง
• การเสริมสร้างประสิทธิภาพสูงสุดในการนำเสนอ
• เทคนิคการใช้ PowerPoint Presentation เพื่อสร้างความประทับใจ
• การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การวางตัว และเทคนิคการจัดการกับความประหม่า
• ศิลปะการพูดเพื่อการนำเสนอ
• การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า
• การจัดการกับคำถามและข้อเสนอแนะ
• ฝึกปฏิบัติการนำเสนอ พร้อมวิทยากรประเมินผลรายบุคคล

รูปแบบการสัมมนา People Workshop
วันที่สัมมนา วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2554
เวลา 9.00 - 16.00 น.
สถานที่ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค (Chaophya Park Hotel)
อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 3,900 บาท (ไม่รวม Vat)

People Synergy Learning Center
Telephone : 0-2910-2830, 080-776-4072
Our Email : info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
Our Upcoming Seminars : www.people-synergy.co.th/plubic
Our Website : www.people-synergy.co.th
Our Facebook : www.facebook.com/people.synergy
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. People Synergy Learning Center 0-2910-2830, 080-776-4072


หมวดหมู่
ภาวะผู้นำ-พัฒนาบุคลิกภาพ
 
วิทยากร
อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ

ค่าธรรมเนียม
3900

ระยะเวลา
29/03/11

สถานที่
โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค (Chaophya Park Hotel)

เบอร์โทรศัพท์
0-2910-2830, 080-776-4072
 
ผู้ประกาศ
People Synergy Learning Center

ที่อยู่
385/114 ซอยตรอกข้าวสาร ถนนเตชะวนิช แขวง/เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

เบอร์โทรศัพท์
02-910-2830 , 080-776-4072

อีเมล
info@people-synergy.co.th