หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
อบรม และ Workshop - กลยุทธ์การตลาดในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ - 22 ก.พ.54
Bookmark and Share

อบรม และ Workshop - กลยุทธ์การตลาดในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ - 22 ก.พ.54

รายละเอียด
“กลยุทธ์การตลาดในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์”
(How to Create Marketing Strategies in Creative Economy Era)

พัฒนากลยุทธ์การตลาดแบบสร้างสรรค์
วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดขององค์กรสร้างสรรค์
Workshop

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สมัคร 4 ท่านแถมฟรี 1 ท่าน / หลักสูตร หรือ สมัคร 4 หลักสูตร / บริษัท แถมฟรี 1 หลักสูตร
** ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437 **

ทำไมต้องเศรษฐกิจสร้างสรรค์? เพราะในปัจจุบัน เทคโนโลยีอันทันสมัยได้ทำให้โลกของเราเล็กลง ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอย่างกว้างขวางในฐานะกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งเห็นได้ชัดจากการที่รัฐบาลในหลายประเทศได้หันมาให้ความสนใจกับการพัฒนา “ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Creative Economy) ที่เน้นการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม (Cultural Assets) และทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) กันอย่างจริงจัง
ในประเทศไทยเอง รัฐบาลก็ได้นำเอา “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” มาเป็นนโยบายระดับชาติ เพื่อใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และได้บรรจุลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (ปี พ.ศ. 2555 – 2559) จึงเป็นสิ่งที่น่าคิดว่า องค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะหน่วยงานหรือบุคลากรด้านการตลาด จะปรับกลยุทธ์อย่างไร ? เพื่อให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ เพราะเป็นเรื่องที่มีผลต่อการสร้างสรรค์และพัฒนากลยุทธ์การตลาดโดยตรง
หลักสูตรอบรมนี้ จะเปิดมุมมองใหม่ในโลกของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และกลยุทธ์การตลาดแบบสร้างสรรค์ เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าของผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือองค์กร ด้วยทุนทางปัญญา โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้รับทราบถึงหลักการ แนวคิด และร่วมวิเคราะห์กรณีตัวอย่างจากกลยุทธ์การตลาดที่สร้างสรรค์จากองค์กรสร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จ รวมทั้งยังได้ฝึกปฏิบัติการกลุ่มย่อย เพื่อนำแนวทางไปปรับใช้กับการพัฒนากลยุทธ์การตลาดในองค์กร

ติดต่อสอบถาม / สำรองที่นั่งได้ที่
คุณพรพจน์ โทร. 02-345-1180 คุณกานต์ โทร. 02-345-1115 คุณวาสนา โทร. 02-345-1120 มือถือ 086-329-1977
Email : inv@off.fti.or.th, phornphotc@off.fti.or.th, gannke@off.fti.or.th, wassanak@off.fti.or.th, wassana.fti@gmail.com


หมวดหมู่
ขาย-การตลาด
 
วิทยากร
อ.ปริญญา ชุมรุม

ค่าธรรมเนียม
ไม่ระบุ

ระยะเวลา
22/02/11

สถานที่
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เบอร์โทรศัพท์
02-3451180
 
ผู้ประกาศ
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ส.อ.ท.

ที่อยู่
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์
02-3451180

อีเมล
phornphotc@off.fti.or.th