หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
สมาร์ทไลฟ์เซ็นเตอร์ อบรม "Incoterms 2010 ใหม่"
Bookmark and Share

สมาร์ทไลฟ์เซ็นเตอร์ อบรม "Incoterms 2010 ใหม่"

รายละเอียด
สมาร์ทไลฟ์เซ็นเตอร์ จัดอบรม "Incoterms 2010 ใหม่"
สภาหอการค้าระหว่างประเทศ(International Chamber of Commerce) ได้มีการปรับปรุง INCOTERMS เป็น INCOTERMS 2010 ซึ่งจะเริ่มใช้ 1 มกราคม 2554 ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการซื้อ-ขายระหว่างประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ Incoterms 2010 ใหม่
เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหาหลักสูตร
1.ความสำคัญของ Incoterms (International Commercial Terms)
2.การเปลี่ยนแปลง Incoterms 2010 Rules จาก 14 Terms เหลือ 11 Terms
3.การเลือกใช้ Incoterms หรือ Trade Terms จากสถาบันอื่น
4.การใช้ Incoterms 2010 (ปรับปรุงใหม่) ควรระบุให้ครบ
ถ้วนอย่างไร
5.ภาระหน้าที่ 10 อย่าง ของผู้ซื้อและผู้ขาย
6.ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่สำคัญที่สุด ในแต่ละข้อตกลงทั้ง
11 ข้อ
7.Critical Points และการเจรจาต่อรองเพื่อลดค่าใช้จ่ายและ
ลดความเสี่ยง
8.กฎระเบียบและภาระพิธีการศุลกากร กับบัญชีราคาสินค้า
ที่ต้องแยกแยะราคา
9.Import และ Export Costing Sheet เพื่อการตัดสินใจเรื่อง Incoterms 2010 Value ที่จะซื้อ
10.การใช้ Incoterms 2010 ในเอกสาร P/O, P/I, Contact, L/C Application, Commercial Invoice และ Bill of Lading

วิทยากร : อาจารย์ อาวุธ โพธิ์เล็ก
- อดีตผู้ช่วยรองประธาน ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ ฝ่าย
การต่างประเทศ
- อาจารย์ประจำและที่ปรึกษา ด้านการค้าต่างประเทศและ
ระเบียบศุลกากรของสถาบันชั้นนำหลายแห่ง

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 2,900 บาท (TAX 3% = 87 ฿ ชำระสุทธิเพียง
2,813 ฿)
สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 6 มกราคม
2554 เท่านั้น
Normal 3,600 บาท ( TAX 3% = 108 ฿ ชำระ 3,492 ฿ )

วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2554 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
จ.ระยอง

สำรองที่นั่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ : คุณนิ่ม
โทร 085-823 8624, 02-920 6958 แฟกซ์ 02-920 7946 หรือ info@smartlifecenter.com
website : http://www.smartlifecenter.com
หมวดหมู่
บัญชี-การเงิน-กฎหมาย-ภาษี
 
วิทยากร
อ.อาวุธ โพธิ์เล็ก

ค่าธรรมเนียม

ระยะเวลา
14/1/11

สถานที่
จ.ระยอง

เบอร์โทรศัพท์
085 823 8624, 02 920 6958
 
ผู้ประกาศ
กุหลาบ อินพรม

ที่อยู่
616 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

เบอร์โทรศัพท์
085 823 8624, 02 920 6958

อีเมล
info@smartlifecenter.com