หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
Production Planning & Controlling (การวางแผนและควบคุมการผลิต)
Bookmark and Share

Production Planning & Controlling (การวางแผนและควบคุมการผลิต)

รายละเอียด

การวางแผนถือเป็นเรื่องที่สำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะการวางแผนที่ดี ย่อมจะนำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแน่นอน ดังคำพูดที่ว่า "วางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง" ตรงข้ามหากวางแผนได้ไม่ดีแล้วละก็ คงยากหากต้องการให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน และควบคุมการผลิต รวมไปถึงการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่าสิ่งที่เราจะปฏิบัตินั้นจะสำเร็จได้ดังที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้
 


วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน และควบคุมการผลิตที่ถูกต้อง

 2. เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับการวางแผน และควบคุมการผลิตในรูปแบบต่างๆ

 3. เพื่อลดปัญหาในการวางแผน และควบคุมการผลิต

 4. เพื่อให้ความรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผน และควบคุมการผลิตในปัจจุบัน

 5. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ เพื่อทำให้สามารถนำไปประยุตก์ใช้ในการวางแผน และควบคุมการผลิต


เนื้อหาหลักสูตร


 • แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผน และควบคุมการผลิตที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

 • การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน และควบคุมการผลิต

 • การพยากรณ์ความต้องการสินค้า และปัจจัยการผลิต

 • การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการผลิต

 • การวางแผนการผลิตในรูปแบบต่างๆ

 • การกำหนดแผนการผลิต

 • การแก้ไขปัญหา และอุปสรรค์ในการวางแผน และควบคุมการผลิต

 • การนำแผนการผลิตไปปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จ

 • การปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการผลิต

 • การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการวางแผน และควบคุมการผลิต


อ.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์


 • วิทยากรด้านการบริหารการผลิตและการจัดการให้สถาบันฝึกอบรมชั้นนำ

 • ประสบการณ์ทำงานภาคอุตสาหกรรมในสายการผลิตมากกว่า 13 ปี

หมวดหมู่
บริหารการผลิต
 
วิทยากร
อ.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

ค่าธรรมเนียม
4000 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553 - 09.00-16.00 น.

สถานที่
โรงแรม เวโรนิกา (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินMRT สุทธิสาร ประตู 1)

เบอร์โทรศัพท์
086-3263004
 
ผู้ประกาศ
บริษัท จิเนียส เทรนนิ่ง จำกัด

ที่อยู่
บริษัท จิเนียส เทรนนิ่ง จำกัด

เบอร์โทรศัพท์
086-3263004

อีเมล
cs@geniustraining.co.th