หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
การคิดเป็นระบบและการตัดสินใจ
Bookmark and Share

การคิดเป็นระบบและการตัดสินใจ

รายละเอียด

ทุกสิ่งทุกอย่าง (และทุกคน) ในโลกนี้ ล้วนเชื่อมโยงกันในเครือข่ายของระบบที่ซับซ้อนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) ในห้แนวทางใหม่หมดในการมองที่ช่วยทำให้เข้าใจโครงสร้างที่ซับซ้อนของเหตุและผลในโลก เป็นแนวทางที่ทำให้คิดได้ว่า สิ่งต่าง ๆ ผู้คน และเหตุการณ์ต่าง ๆ เชื่อมโยงต่อกันและกันอย่างไรสำหรับองค์กรต่าง ๆ การคิดเชิงระบบให้ประโยชน์มหาศาล ช่วยให้สามารถคาดการณ์ถึงผลที่ตามมาจากการกระทำของเราโดยไม่ได้ตั้งใจ และค้นหาจุดที่ส่งผลสูงสุดเพื่อการมุ่งเน้นพลังงานและทรัพยากรของเรา เปิดเผยถึงสาเหตุรากฐานที่ขับดันพฤติกรรมของเราเอง และคนอื่น และทำให้มีการตัดสินใจที่ดีขึ้น จากมุมมองเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงระบบช่วยให้เราเข้าใจความเป็นจริงในปัจจุบัน เพื่อจะได้ออกแบบกลยุทธ์ที่ชาญลาดได้มากขึ้นในการสร้างสิ่งที่สามารถเป็นไปได้ (อนาคตอันปรารถนา)1.เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจที่เป็นมาตรฐาน

2.เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาและการหาทางเลือกต่าง ๆ

3.เพื่อเสริมสร้างทักษะในการวิเคราะห์ การแยกแยะ การจัดระเบียบข้อมูล และการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล อันจะนำไปสู่ความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาความยุ่งยากต่าง ๆ ได้

4.เพื่อสนับสนุนให้มีการหาหลักเกณฑ์ในการดำเนินงาน จนสามารถนำไปปรับใช้ในการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด

 


• ระบบคืออะไร• การคิดเชิงระบบคืออะไร

• การคิดเชิงระบบ กับ องค์กรแห่งการเรียนรู้

• โครงสร้างเชิงระบบo กราฟพฤติกรรมตลอดช่วงเวลา (Behavior over Time : BOT)

o แผนภูมิวงรอบเหตุและผล (Causal Loop Diagrams : CLD)

• ต้นแบบระบบ (Systems Archetype)

• กรณีศึกษา – ระบบเชิงธุรกิจที่ซับซ้อน

• พลวัตระบบ (System Dynamics)

 


Instructor

ดร.วิทยา สุหฤทดำรงประวัติด้านการศึกษา

• Ph.D in Industrial Engineering, Wichita State University , Wichita , Kansas , USA.

• M.S. in Engineering Management Sciences, Wichita State University , Wichita, Kansas , USA.

• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง (วิศวกรรมไฟฟ้า)ประสบการณ์ที่ผ่านมา

• อาจารย์ ระดับ 7 ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

• กรรมการ คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

• ผู้จัดการสวนอุตสาหกรรม (Industrial Park Manager) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

• ที่ปรึกษาสมาคมบริหารงานจัดซื้อแห่งประเทศไทย

• ผู้เชี่ยวชาญโครงการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดการโซ่อุปทานเพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม

 หมวดหมู่
อื่นๆ
 
วิทยากร
ดร.วิทยา สุหฤทดำรง

ค่าธรรมเนียม
4,800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 - 9.00-16.00

สถานที่
Swissotel

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 # 15,16
 
ผู้ประกาศ
Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

ที่อยู่
Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 # 15,16

อีเมล
public@sbdc.co.th