หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
การนำและสร้างทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Bookmark and Share

การนำและสร้างทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

การบริหารคนเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะในการที่จะให้ผู้อื่นทำตามที่หัวหน้า กำหนดหรือต้องการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นการบริหารงานที่จะสัมฤทธิ์ผลหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเข้าใจจิตวิทยาในการบริหารงานและบริหารคนให้สามารถดำเนินงานด้วย ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจะบริหารงาน บริหารคน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่คงจะต้องอาศัยหลักจิตวิทยา มนุษย์สัมพันธ์ รวมทั้งศาสตร์และประมุขศิลป์ในการที่จะให้คนในองค์กรเห็นพ้องต้องกันและสอด คล้องในการที่จะร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และผลักดันให้การดำเนินงานในทุก ๆ ด้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนบุคคลในองค์กรสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข และสนุกกับการทำงานร่วมกัน ซึ่งการที่จะให้บุคคลเข้าใจจิตวิทยาในการบริหารงานและบริหารคนนั้น จะต้องอาศัยจิตวิทยาในการที่จะประสานคน รวมถึงมีการชักจูงและโน้มน้าว เพื่อให้ทุกคนสามารถร่วมกันผลักดันภารกิจในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุ ประสงค์ขององค์กร การใช้จิตวิทยาในการบริหารงาน บริหารคน ให้ประสบความสำเร็จหัวหน้างานและบุคลากรในทุกระดับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง เข้าใจหลักจิตวิทยา สังคม ที่สามารถจะช่วยในการสร้างฐานความคิดให้ผู้ร่วมงานเพิ่มแรงจูงใจ และใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของตนและผู้อื่นในการที่จะร่วมกันทำงานให้ประสบความ สำเร็จ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีจิตวิทยาในการบริหารงานและบริหารคน จึงเห็นสมควรจัดฝึกอบรมหลักสูตรนี้ ขึ้น


---- - แนวคิดผู้นำยุคใหม่กับประสิทธิภาพ องค์การ * ความหมาย ความสำคัญ ของผู้นำ * บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ของผู้นำ * ความสามารถ (Competency) ของผู้นำ * แบบประเมินภาวะผู้นำของตนเอง - ศิลปะการบริหารงานอย่างผู้นำมืออาชีพ * การวางแผนและบริหารเวลา * การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ * ความขัดแย้งและการแก้ไขความขัดแย้ง - การนำและสร้างทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ * ความหมาย และความสำคัญของทีมงาน * ขั้นตอนการสร้างทีมงาน * บทบาทหน้าที่ของผู้นำทีมยุค ใหม่ - การสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล * ความเข้าใจในการสั่งงาน และมอบหมายงาน * เทคนิควิธีการสั่งงานและ มอบหมายงาน * การจูงใจและการให้รางวัลบนพื้นฐาน ของความต้องการ
อาจารย์ ดร.ทอง พุทธลอด * ประสบการณ์ทำงาน o ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมการผลิตบริษัท KR PRECISION จำกัด (มหาชน) o ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท NIDEC ELECTRONIC (ประเทศไทย) จำกัด o ผู้จัดการอาวุโส บริษัท แมกทริก/ TDK (ประเทศไทย) จำกัด o วิศวอาวุโส บริษัท ซิเกรท (ประเทศไทย) จำกัด o วิศวอาวุโส บริษัท โตชิบ้า (ประเทศไทย) จำกัด ฯลฯ * ที่ปรึษา o บริษัท AAPICO HI TECH จำกัด o บริษัท AAPICO FORGING จำกัด o บริษัท PSV MOULD จำกัด o บริษัท AT DIE CASTING จำกัด o บริษัท CHANON จำกัด o บริษัท ทรัพย์ทวีคูณ จำกัด o บริษัท PIAM MANUFACTURING จำกัด o บริษัท BLUE STAR จำกัดหมวดหมู่
บริหารงานบุคคล
 
วิทยากร
อาจารย์ ดร.ทอง พุทธลอด

ค่าธรรมเนียม
ราคา 3,900 บาท + VAT 273 บาท = 4,173 บาท/ชำระภายในวันที่ 17 กันยายน 2553 ราคาลดเหลือเพียง 3,600 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
วันที่ ศุกร์ 24 กันยายน 2553 - 9:00-16:30 น

สถานที่
ณ ห้องสัมมนา โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 (BTS อโศก)

เบอร์โทรศัพท์
02-361-8044-7
 
ผู้ประกาศ
บริษัท เอเซียบิส เน็ตเวิร์คส จำกัด

ที่อยู่
บริษัท เอเซียบิส เน็ตเวิร์คส จำกัด

เบอร์โทรศัพท์
02-361-8044-7

อีเมล
sopha_k@asiabiznetworks.com