หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
ISO 14001:2004 Environmental Law
Bookmark and Share

ISO 14001:2004 Environmental Law

รายละเอียด

สูตรดังกล่าวจะแจ้งให้ท่านทราบในเรื่องของ ความรู้เกี่ยวกับหลักการ ข้อกำหนดของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001:2004, การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO14001:2004, การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมและการกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและการควบคุมการปฏิบัติเหมาะสม รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ของบุคคลากรในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม


ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับข้อกำหนด ISO 14001:2004, โครงสร้างและลำดับของกฎหมายไทย, กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญๆ ได้แก่ กฎหมายมลพิษทางน้ำ อากาศ การจัดการของเสีย พลังงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องหมวดหมู่
คุณภาพและมาตรฐาน
 
วิทยากร
จะแจ้งให้ทราบก่อนการอบรม 10 วัน

ค่าธรรมเนียม
2,500.- (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553 - 08.30 น. - 16.30 น.

สถานที่
จะแจ้งให้ทราบก่อนการอบรม 10 วัน

เบอร์โทรศัพท์
027514050 # 115
 
ผู้ประกาศ
TÜV NORD (Thailand) LTD.

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์
0 2751 4050 # 115

อีเมล
anusara@tuv-nord.com