หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Inventory Management)
Bookmark and Share

การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Inventory Management)

รายละเอียด
การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Inventory Management)

สินค้าคงคลัง เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้การผลิตหรือการขายเป็นไปได้อย่างราบรื่น สินค้าคงคลังที่มากเกินไปเป็นปัญหาทั้งต้นทุนการเก็บรักษาสูง สินค้าเสื่อมสภาพ หมดอายุ ล้าสมัย ถูกขโมยหรือสูญหายและทำให้สูญเสียโอกาสในการนำเงินไปหาประโยชน์ด้านอื่นๆ ตรงข้ามสินค้าคงคลังน้อยไปก็ประสบปัญหาสินค้าขาดแคลน(Stock out) สูญเสียโอกาสในการขายให้ลูกค้า เป็นการเปิดช่องให้คู่แข่งขันและสูญเสียลูกค้าไป นอกจากนี้ถ้าขาดแคลนวัตถุดิบที่สำคัญ การดำเนินงานทั้งการผลิตและการขายต้องหยุดชะงัก ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจได้ ดังนั้นผู้ประกอบการต้องบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นระบบ เพราะการลงทุนในสินค้าคงคลังต้องใช้เงินจำนวนมากและส่งผลกระทบถึงสภาพคล่องของธุรกิจได้

วิทยากร
วิทยากร : อ.สมบัติ ศิริรักษ์ และ อ.เกียรติพงษ์ สันตะบุตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์, การจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการคลังสินค้า

เนื้อหาหลักสูตร
•กระบวนการโลจิสติกส์พื้นฐาน (Basic Logistics Process)
•ความหมายของโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
•บทบาทของกระบวนการโลจิสติกส์ในการเพิ่มศักยภาพขององค์กร
•กิจกรรมของโลจิสติกส์
•กระบวนการวางแผนทางด้านโลจิสติกส์
•การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)
•สินค้าคงคลังคืออะไร – What is Inventory
•ความสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง – Importance of Inventory Management
•เหตุผลของการมีสินค้าคงคลัง - Reasons of having Inventory
•วัตถุประสงค์ในการบริหารสินค้าคงคลัง (Objectives of Inventory Management)
•ประเภทของสินค้าคงคลัง - Inventory Classification
•Stock Keeping Units - SKUs
•การวิเคราะห์และการบริหารสินค้าคงคลัง แบบ ABC
•EOQ (Economic Order Quantity)
•BOM (Bill of Material)
•MRP (Material Requirement Planning)
•การปรับปรุงระบบการบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Improvement)
•การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารสินค้า
•WMS / Bar Code / RFID / EDI
•ERP
•เทคนิคการบริหารสินค้าคงคลัง
•การเติมสินค้า (Replenishment)
•การตัดสินใจเชิงบริหารเรื่องสินค้าคงคลัง (Management Decision)
•กรณีศึกษา – Case Study

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,000 บาท (TAX 3% = 90฿ ชำระเพียง 2,910฿)
สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินภายใน 10 กรกฎาคม 2553 เท่านั้น
Normal 3,800 บาท ( TAX 3% = 114 ฿ ชำระ 3,686 ฿ )

วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2553 (เวลา 08.30 – 16.30 น.)
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์ (ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีรัชดาภิเษก ทางออก 1)

เบอร์ติดต่อ/มือถือ : 0 2920 6958, 08 5823 8624
เบอร์แฟ็กซ์ : 0 2920 7946
อีเมลล์ : info@smartlifecenter.com

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.smartlifecenter.com

การบริหารสินค้าคง,การจัดการสินค้าคงคลัง,สินค้าคงคลัง,Inventory,Inventory Management


หมวดหมู่
บริหารการผลิต
 
วิทยากร
อ.สมบัติ ศิริรักษ์ และ อ.เกียรติพงษ์ สันตะบุตร

ค่าธรรมเนียม
3800

ระยะเวลา
วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2553 (เวลา 08.30 – 16.30 น.)

สถานที่
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)

เบอร์โทรศัพท์
คุณนิ่ม T:029206958, M:0858238624, F:029207946
 
ผู้ประกาศ
http://www.smartlifecenter.com

ที่อยู่
กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์
คุณนิ่ม T:029206958, M:0858238624, F:029207946

อีเมล
info@smartlifecenter.com