หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน (Psychology for Management & Motivating Techniques )
Bookmark and Share

จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน (Psychology for Management & Motivating Techniques )

รายละเอียด

ศาสตร์ด้านจิตวิทยการบริหารที่ผู้นำยุคใหม่ต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานเป็นทีม รวมถึงแนวคิดด้านการสร้างแรงจูงใจตั้งแต่การวิเคราะห์คน จนถึงการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างแรงจูงใจแบบต่างๆKey Benefit...

- เข้าใจการประยุกต์หลักจิตวิทยามาใช้ในการบริหารคน

- จิตวิทยาในการสร้างลักษณะผู้นำแก่ตนเอง

- ทราบถึงแนวคิดในการสร้างแรงจูงใจในการบริหารทีมงาน

- สามารถใช้เครื่องมือต่างๆในการสร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน

 


+ แนวคิดจิตวิทยากับการบริหารงานยุคใหม่

+ หลักจิตวิทยาในการบริหารคน

+ การปรับเปลี่ยนเจตคติและการสร้างความคิดเชิงบวก

- เจตคติที่ดีต่อองค์การ

- เจตคติต่อตนเองและผู้อื่น

- เจตคติต่องานที่ทำ

+ อารมณ์และการจัดการกับอารมณ์

- หลักการควบคุมอารมณ์

- ความเข้าใจและการจัดการกับอารมณ์ผู้อื่น (ลูกค้า)

+ การค้นหาตนเอง เพื่อปรับปรุงอุปนิสัยที่ดีในการทำงาน

- การทำความเข้าใจตนเอง

- การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เมื่อต้องอยู่ร่วมกัน

+ การวิเคราะห์ทีมงานเพื่อการบริหารทีมในเชิงจิตวิทยา

+ เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่ทีมงาน

+ เครื่องมือต่างๆ ของหัวหน้างานในการสร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน

 


 หมวดหมู่
บริหารงานบุคคล
 
วิทยากร
อ.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม อาจารย์ประจำ ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ค่าธรรมเนียม
4800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
วันที่ 16 มิถุนายน 2553

สถานที่
โรงแรมเรดิสัน(ใต้ทางด่วนพระราม 9)

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 # 15,16
 
ผู้ประกาศ

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 # 15,16

อีเมล
public@sbdc.co.th