หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
Strategic SALES PLANNING กลยุทธ์การวางแผนการขาย
Bookmark and Share

Strategic SALES PLANNING กลยุทธ์การวางแผนการขาย

รายละเอียด
* ความสำคัญของ Sales Planning ในภาวะวิกฤต
* ขบวนการพยากรณ์การขาย (FORECASTING)
* การกำหนดเป้าหมายการขาย
* ร่วมคิดร่วมปรับแผนการขายในภาวะวิกฤต

ในยุคที่คนไทยต้องรัดเข็มขัดอันเป็นผลพวงมาจาก
ปัญหาเศรษฐกิจโลกบวกกับปัญหาภายในประเทศ
ผู้บริหารงานขายซึ่งมีหน้าที่โดยตรงต่อรายได้ของ
องค์กรส่วนใหญ่มักจะปวดหัวและเสียเวลากับ
การวางแผนแต่ใช่ไม่ได้ หรือไม่ได้วางแผนหรือ
มัวแต่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจนไม่มีเวลาวางแผน
การพยากรณ์ยอดขายไม่สัมฤทธิ์ผลทำให้สินค้าไม่พอ
ขายหรือสินค้าเหลือมากเกินไป ร้านค้าไม่พอใจและ
ไม่ให้ความร่วมมือในการเพิ่มยอดขาย ร้านค้าให้
โอกาสกับคู่แข่งมากกว่าเราหรือปัญหาจากร้านค้า
เพิ่มมากขึ้นทุกที


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
- ผู้บริหารฝ่ายขายทุกระดับ
- ผู้บริหารฝ่ายการตลาด
- ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อ
- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
- ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ / SMEs
- นักวางแผนกลยุทธ์

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2552

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร

09.00-16.00 น.
1. ความสำคัญของ Sales Planning ในภาวะวิกฤต
* กระบวนการของ Sales Planning
- วิเคราะห์โอกาสและคาดคะเนความพร้อม
- ค้นหากลยุทธ์ต่าง
- กำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
- การประสานแผนกับแผนกอื่น
* การปรับกลยุทธ์ขององค์กรขายในอนาคต
- สภาพการณ์ปัจจุบัน
- แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
- กลยุทธ์และแนวทางเลือก

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2552

09.00-16.00 น.
2. ขบวนการพยากรณ์การขาย (FORECASTING)
*ภาวะธุรกิจปัจจุบัน (Business Realities)
*ความคาดหวังของลูกค้า (Customer Expectation)
*ปัญหาและแนวทางแก้ไข (Problem & Solution)
*ภาพรวมการพยากรณ์ (Forecasting Overview)
*วัตถุประสงค์ (Objective) /นโยบาย (Policy)
*การทำสมมติฐาน (Assumption)
*บทบาทและหน้าที่ (Roles & Responsibilities)

3. การกำหนดเป้าหมายการขาย
*แบบ TOP - DOWN
*แบบ BUTTOM - UP
*แบบผสมผสาน

4. ร่วมคิดร่วมปรับแผนการขายในภาวะวิกฤต


วัน เวลา สถานที่
วันพุธที่ 4 และวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2552
เวลา 09.00-16.00 น. ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ


หมวดหมู่
ขาย-การตลาด
 
วิทยากร
คุณชาตรี สุหัสไพศาล ที่ปรึกษาด้านการขาย และอดีตผู้อำนวยการฝ่ายขาย P&G

ค่าธรรมเนียม
11400 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
พุธที่ 4 - พฤหัสที่ 5 มีนาคม 2552

สถานที่
ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ

เบอร์โทรศัพท์
0 2679 7360-3
 
ผู้ประกาศ
-

ที่อยู่
-

เบอร์โทรศัพท์
-

อีเมล
contact@thaitrainingzone.com