หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
เชิญอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการขั้นพื้นฐาน (PMF; Project Management Fundamental)
Bookmark and Share

เชิญอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการขั้นพื้นฐาน (PMF; Project Management Fundamental)

รายละเอียด
ปัจจุบัน ลักษณะงานด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีลักษณะเป็นงานเชิงโครงการ (Project Based) มากกว่าลักษณะของงานประจำ (Routine Operation) งานเชิงโครงการมีลักษณะเป็นงานที่มีจุดประสงค์ชัดเจน มีขอบข่ายงานชัดเจน มีจุดเริ่มต้นและจุดจบของงานชัดเจน ซึ่งต้องอาศัยทักษะการบริหารโครงการ เป็นส่วนประกอบสำคัญ เป็นตัวกำหนดความสำเร็จของโครงการ นั่นหมายถึง หากผู้จัดการโครงการ ขาดทักษะ และเครื่องมือที่ดี ในการบริหารโครงการ ย่อมส่งผลให้โครงการ ประสบปัญหาต่างๆมากมาย เช่นขอบเขต ของงานในโครงการขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด โครงการส่งมอบล่าช้ากว่ากำหนด โครงการใช้งบประมาณเกินกว่าที่วางแผนไว้ สมาชิกในโครงการขาดทักษะและกำลังใจในการทำงาน หรือผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการ (Deliverables) ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจได้ ดังนั้น ปัญหาเรื่องการบริหารโครงการ จึงส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของงาน และส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตรกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เล็งเห็นถึง ความขาดแคลนมืออาชีพด้านบริหารโครงการ ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ และพัฒนาประเทศ จึงขอนำเสนอ หลักสูตรฝึกอบรม “การบริหารโครงการขั้นพื้นฐาน (PMF; Project Management Fundamental)” สำหรับท่านผู้บริหาร และผู้จัดการโครงการมืออาชีพ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการบริหารโครงการ ทั้งในส่วน ความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดี ในการบริหารโครงการ เพื่อตอบปัญหาของผู้เรียนในด้านการบริหารโครงการ และสร้างความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารโครงการ ในระดับสากล

Project management Fundamentals
• Project Management Body of Knowledge
• Organization Structure
• Project Management Office
• Project Management Processes

Project Initiation
• Project Charter
• Project Scope Statement
• Quality Management

Project Planning
• Stakeholder Analysis
• Requirement management
• Work Breakdown Structure
• Project Scheduling (PDM, CPM)
• Risk Management
• Resource Management
• Project Estimation
• Human Resource Management

Project Monitoring & Control
• Progress Measurement
• Project Performance Measurement
• Earned Value
• Change Management Process

Project Management Workshop

วันที่ 28-30 เมษายน 2553
เวลา 9.00-16.00น. รวมเวลาฝึกอบรม 18 ชม.
สถานที่ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท ซอย 23
สนใจติดต่อ 089-8999-633, 081-6432-564, 081-583-8805
E-mail itpmtraining@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.kmutt.ac.th/gmi/PM/index.html

สมัครและชำระเงินก่อน 16 เมษายน 2553 ลดเหลือ 13,000 บาท เท่านั้น!! (ราคารวมอาหารกลางวัน)
ปกติราคา 15,000 บาท


หมวดหมู่
บริหารจัดการทั่วไป
 
วิทยากร
ผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์

ค่าธรรมเนียม
15,000

ระยะเวลา
28 เมษายน 2553 - 30 เมษายน 2553

สถานที่
สถานที่ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท ซอย 23

เบอร์โทรศัพท์
089-8999-633, 081-6432-564, 081-583-8805
 
ผู้ประกาศ
เพ็ญนภา

ที่อยู่
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตรกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เบอร์โทรศัพท์
089-8999-633

อีเมล
itpmtraining@gmail.com