หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
กลยุทธ์การให้ผลตอบแทน จูงใจพนักงานขาย
Bookmark and Share

กลยุทธ์การให้ผลตอบแทน จูงใจพนักงานขาย

รายละเอียด
พิชิตเป้าหมายอย่างไร ให้อยู่รอดในยุคนี้

ในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจทั่วโลก โดยเฉพาะใน
ประเทศไทยเองเกิดปัญหารุมเร้ารอบด้าน ทำให้สภาพแวดล้อม
ทางการตลาดซบเซาลง การแข่งขันเพื่อความอยู่รอดจึงเข้มข้น
ทั้งของเจ้าของสินค้า ผู้จัดจำหน่าย ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก ส่งผล
ให้ต้องปรับเปลี่ยนการบริหารงานขายและระบบต่าง ๆ ในทุก
ส่วนงาน ภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือขายสินค้าให้มากขึ้น
เก็บเงินลูกหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งของลูกค้าเต็มจำนวนและ
ตรงทันเวลาที่ต้องการแต่การจัดตั้งเป้าหมายร่วม (Alignment)
ยังเป็นปัญหาที่ไม่สอดคล้องกัน

ในภาวะเช่นนี้ผู้บริหารงานขายที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้อง
พัฒนาและกำหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับสถานการณ์และการเติบโตขององค์กรเพื่อให้การดำเนิน
ธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องตาม
เป้าหมาย พนักงานมีผลตอบแทนเป็นแรงจูงใจที่ยุติธรรม
ลูกค้าให้ความร่วมมือและทุกฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
-ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
-ผู้จัดการฝ่ายขาย / Supervisor
-ผู้บริหารฝ่ายการตลาด
-ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
-ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการตลาด
-ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ / SMEs
-ผู้บริหารงานช่องทางการจัดจำหน่าย

ประโยชน์ที่ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับ
- ได้เรียนรู้ประสบการณ์ และเทคนิคต่าง ๆ รวมถึงกรณีศึกษา
จากผู้บริหารงานขายระดับสูงจากองค์กรชั้นนำที่บริหารงานขาย
หลากหลายสินค้าและบริการ
- รู้บทบาทและหน้าที่ใหม่ของผู้บริหารงานขายและ Supervisor
- ทราบกลยุทธ์ / องค์ประกอบ / เครื่องมือหลักในการสร้าง
แรงจูงใจฝ่ายขาย
- เข้าใจกระบวนการสร้างและพัฒนาโครงสร้างที่เหมาะสมใน
การให้ผลตอบแทน (Incentive) ทีมงานและพนักงานขาย
รวมถึงทีมอื่น ๆ
- เรียนรู้กลยุทธ์และข้อพึงระวังในการตั้ง KPI
- ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้กลยุทธ์ต่าง ๆ
ทั้งจากการทำ Workshop ร่วมกันและจากผู้บริหารงานขายระดับสูงจากองค์กรชั้นนำ

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:

* บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารงานขาย
* บทบาทหน้าที่ของ Supervisor
* ปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้พนักงานขายทำงานอย่างสนุก
และมีประสิทธิภาพ
* กลยุทธ์และความสำคัญของการสร้างแรงจูงใจฝ่ายขาย
* เครื่องมือสร้างแรงจูงใจที่ได้ผล
- ตัวเงิน / ไม่ใช่ตัวเงิน
- ประจำ / ชั่วคราว
- Commission / Incentive
* โครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายของพนักงานขาย
* กลยุทธ์การตั้ง KPI เพื่อวัดผลงานและวัดผลสำเร็จ
ของพนักงานขาย
- ความหมาย / ความสำคัญ / ประเภทของ KPI
- การตั้ง KPI และข้อพึงระวัง
* ประโยชน์และข้อควรระวังของการใช้ Sales Incentive
* กระบวนการพัฒนาโครงสร้างการให้ผลตอบแทน
(Incentive)
* ปัจจัยสู่ความสำเร็จและข้อควรระวัง
ในการตั้งโครงสร้าง (Scheme)
* เราจะกระตุ้นการทำงานของพนักงานขาย
โดยไม่ใช้ผลตอบแทนได้อย่างไร
* ปัจจัยในองค์กรกับการกระตุ้นการทำงาน
ของพนักงานขาย

โดย คุณธเนศ ตั้งเจริญมั่นคง , คุณธำรงศักดิ์ ดำรงศิริ


ช่วงเสวนาพิเศษ :
แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กับ
ผู้บริหารงานขายระดับสูงจากองค์กรชั้นนำ 3 ท่าน
ท่านละ 50 นาที

* ทีมขายในอุดมคติ
* รูปแบบการจูงใจที่ใช้ในการบริหารงานขาย
* สิ่งที่เรียนรู้ / ข้อควรระวัง / ตัวอย่างที่เคยพบจริง
* กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ
* ถาม - ตอบ

ช่วงที่ 1 : คุณสุวรรณา โชคดีอนันต์

ช่วงที่ 2 : คุณเนติพันธุ์ หุตะสิงห

ช่วงที่ 3 : ผู้บริหารระดับสูงจากดีทแฮล์ม

ซักไซ้ไล่เลียง โดย : คุณธเนศ ตั้งเจริญมั่นคง

วัน เวลา สถานที่
วันจันทร์ที่ 2 และวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2552
เวลา 09.00-16.30 น. ลงทะเบียน 08.30 น. ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ราชดำริ


หมวดหมู่
บริหารงานบุคคล
 
วิทยากร

ค่าธรรมเนียม
11400 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

ระยะเวลา
จันทร์ที่ 2 - อังคารที่ 3 มีนาคม 2552

สถานที่
ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ราชดำริ
คุณธำรงศักดิ์ ดำรงศิริ ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไป บมจ. ฟรีสแลนด์ ฟู้ดส์ โฟร์โมสต์ (ประเทศไทย)

เบอร์โทรศัพท์
คุณธเนศ ตั้งเจ
 
ผู้ประกาศ
-

ที่อยู่
-

เบอร์โทรศัพท์
-

อีเมล
contact@thaitrainingzone.com