หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
หลักจิตวิทยาการบริหารคนที่แตกต่าง ( Dealing the Difference : Managing People)
Bookmark and Share

หลักจิตวิทยาการบริหารคนที่แตกต่าง ( Dealing the Difference : Managing People)

รายละเอียด
"เข้าใจลักษณะของคนแบบต่างๆและเรียนรู้จิตวิทยาการบริหารคนในแต่ละประเภท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในงาน หากเราเชื่อว่าคนเราแต่ละคนแตกต่างกันเช่นนั้นแล้วเราควรบริหารคนแบบเหมือนๆ กันหรือไม่" หากเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกๆคนมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ การศึกษา ความสามารถ อุปนิสัยและทัศนคติต่างๆ ดังนั้นการทำงานร่วมกับคนในแต่ละแบบได้นั้น เราจึงต้องอาศัยความเข้าใจเป็นอย่างดีในปัจจัยพื้นฐานทั้งทางกายภาพ และจิตวิทยาของเขา และแน่นอนว่าหากเราจะต้องบริหารคนที่แตกต่างกัน หลักการบริหารแบบเดียว ที่บริหารทุกๆคนเหมือนๆกัน คงไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดแน่ เช่นนั้นแล้วเราจะบริหารคนที่แตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้บรรลุผลในความสำเร็จของงานเราให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ดึงประโยชน์จากข้อดีและข้อเสียที่คนแต่ละคนมี ที่แตกต่างกันมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเราต้องการบริหารทีม ในสภาวะที่มีคนที่แตกต่างกัน เราจะมีแนวทางการบริหารคนอย่างไรหลักสูตร “หลักการบริหารคนที่แตกต่าง” นี้จะเป็นหลักสูตรในเชิงจิตวิทยาการบริหาร เพื่อให้เราเข้าใจการทำงานร่วมกับคนในรุปแบบต่างๆได้ดีขึ้น และสามารถแปลงสู่แนวทางการบริหารที่สัมฤทธิ์ผลได้ เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :
- ปัจจัยพื้นฐานทางจิตวิทยาที่ทำให้คนประเภทต่างๆ มีวิธีทำงานและผลของงานที่แตกต่างกัน - ความเข้าใจต่อคนที่แตกต่างและทำงานร่วมกับคนในแต่ละประเภท - วิธีการเสาะหา “แบบ (Type) ของแต่ละคน” และนำมาออกใช้ให้เป็นประโยชน์ - เทคนิคการบริหารคนที่แตกต่าง - การบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาเพศชาย เพศหญิง - การบริหารคนที่มีอุปนิสัยแบบต่างๆ - การบริหารคนที่มีพื้นความรู้ ความสามารถที่แตกต่างกัน - การบริหารคนที่มีความสามารถสูง (Super Star Management) - เทคนิคการสอนงาน (Coaching) บุคคลแบบต่างๆ - จิตวิทยาการบริหารทีมที่ประกอบด้วยคนที่แตกต่างกัน

วิทยากร :
อาจารย์ปรัชญา ปิยะมโนธรรม - อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาการบริหาร


หมวดหมู่
บริหารงานบุคคล
 
วิทยากร
อาจารย์ปรัชญา ปิยะมโนธรรม

ค่าธรรมเนียม
4800 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2553, (9.00 - 16.00 น.)

สถานที่
โรงแรมเรดิสัน(ใต้ทางด่วนพระราม 9)

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 # 15,16
 
ผู้ประกาศ
Strategic Center

ที่อยู่
Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 # 15,16

อีเมล
public@sbdc.co.th