หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
กฎหมายศุลกากร และการโต้แย้งสิทธิกรณีศุลกากรตรวจสอบ
Bookmark and Share

กฎหมายศุลกากร และการโต้แย้งสิทธิกรณีศุลกากรตรวจสอบ

รายละเอียด
กรมศุลกากรได้กำหนดกฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า-ส่งออกสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและหลัก เกณฑ์ที่กรมศุลกากรกำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก เพื่อจะช่วยให้สามารถลดหรือป้องกันปัญหาที่เกิดจากการกระทำผิดกฎหมายได้ เพราะการกระทำผิดที่เกิดจากความไม่รู้หรือไม่เจตนาย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ ประกอบการโดยตรง เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :
กฎหมายศุลกากร และการโต้แย้งสิทธิกรณีศุลกากรตรวจสอบ กรมศุลกากรได้กำหนดกฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า-ส่งออกสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและหลัก เกณฑ์ที่กรมศุลกากรกำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก เพื่อจะช่วยให้สามารถลดหรือป้องกันปัญหาที่เกิดจากการกระทำผิดกฎหมายได้ เพราะการกระทำผิดที่เกิดจากความไม่รู้หรือไม่เจตนาย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ ประกอบการโดยตรง เนื้อหาหลักสูตร 1. พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และแก้ไขเพิ่มเติม 2. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร ฉบับใหม่ พ.ศ............ 3. กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก กรณีของต้องห้าม - ของต้องกำกัด 4. หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย กรณีศุลกากรไร้เอกสาร 5. ประเด็นสำคัญที่กรมศุลกากรเข้มงวดในการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย - ความผิดเกี่ยวกับการสำแดงพิกัด อัตราอากรเท็จ - การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรไม่ถูกต้อง เช่น กรณี FTA, AFTA , JTEPA, WTO - ความผิดที่เกิดจากการสำแดงราคาสินค้าที่ต่ำกว่าความเป็นจริง ทำให้อากรขาด - ความผิดที่เกิดจากการไม่รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม เช่น ค่าสิทธิ ค่าธรรมเนียมอนุญาต ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายอื่น - ตรวจพบใบเพิ่มหนี้ค่าสินค้า, ค่า Freight/Insurance แต่ผู้นำเข้าไม่ได้ยื่นคำร้องขอเสียอากรเพิ่มเติม - แสดงแหล่งกำเนิดสินค้าเป็นเท็จ 6.การตรวจสอบใบขนขาเข้าที่ผู้ประกอบการต้องทราบ - Red Line - Green Line 7.เทคนิคในการใช้สิทธิโต้แย้งกับกรมศุลกากร 8.แนวทางการพิจารณาความผิดและการดำเนินคดีตามกฎหมายศุลกากร 9.หลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบคดีและระงับการฟ้องร้องในชั้นศุลกากร


หมวดหมู่
การส่งออก
 
วิทยากร
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร

ค่าธรรมเนียม
Early Bird 3,000 บาท (TAX 3% = 90 ฿ ชำระสุทธิ 2,910 ฿) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
วันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม 2553, 08.30 - 16.30 น.

สถานที่
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์ ถ.รัชดาภิเษก

เบอร์โทรศัพท์
085-823 8624, 02-920 6958
 
ผู้ประกาศ
กุหลาบ อินพรม

ที่อยู่
Smart Life Center

เบอร์โทรศัพท์
085-823 8624, 02-920 6958

อีเมล
info@smartlifecenter.com