หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
Management @ Work
Bookmark and Share

Management @ Work

รายละเอียด
เรียนรู้ หลักการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน ใน 4 เรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น Strategic @ Work Decision @ Work Planning @ Work และ Psychology @ Work จากกูรู 4 ท่าน สู่โลกของการทำงานยุคใหม่ ที่เข้าใจในทุกๆ ด้าน

--------------------------------------------------------------------------------
เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :
Strategic @ Work
อย่างไรที่เรียกได้ว่า เป็นผู้บริหารเชิงกลยุทธ์ อย่างไรที่จะเรียกได้ว่า ทำงานแบบมีกลยุทธ์ ผู้บริหารจะคิดและทำงานเชิงกลยุทธ์ เพื่อตอบ สนองต่อวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์โดยรวม ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในองค์กร ยุคใหม่ ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้เรื่องดังนี้
-ความเข้าใจถึงเรื่องการทำงานอย่างมีกลยุทธ์ และการบริหารเชิงกลยุทธ์
-หลักการสำคัญของการเป็นนักกลยุทธ์และการเป็นนักปฏิบัติอย่างมีกลยุทธ์
-ความสำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์(Strategic Thinking)
-มุมมองและการวิเคราะห์แบบนักกลยุทธ์(Strategic Analysis)
-การกำหนดเป้าหมายอย่างมีกลยุทธ์ในการทำงานให้บรรลุผล
-ความเข้าใจและตอบสนองต่อแผนเชิงกลยุทธ์(Strategic Plan) ขององค์กร
-หลักการทำงานแบบมีแผน มีการวางกลยุทธ์การควบคุมผลงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้

Decision @ Work
การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นในทุกๆ ขณะ ที่ต้องทำงาน และเราก็พบว่า การตัดสินใจในบางครั้ง เป็นเรื่องสำคัญ ที่ส่งผลกระทบอย่างมาก และพลาดไม่ได้ ทำให้การตัดสินใจอย่างรอบคอบ จากการวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล จึงเป็นทักษะสำคัญอย่างยิ่งในการทำงาน Decision @ Work จะเรียนรู้ถึง
-ความสำคัญของการตัดสินใจในการทำงาน
-กระบวนการคิดเพื่อการตัดสินใจ
-ทำไมเราตัดสินใจไม่ได้และแนวทางแก้ไข
-เทคนิคการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล
-กระบวนวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ
-การตัดสินใจในกรณีที่ต้องแก้ไขปัญหา
-การประเมินทางเลือก
-การตัดสินใจเลือกทางเลือก
-การนำทางเลือกที่ได้จาการตัดสินใจไปปฏิบัติ
-การประเมินผลการนำทางเลือกไปปฏิบัต

Planning @ Work
สิ่งที่เราแน่ใจได้อย่างหนึ่งคือ การทำงานที่มีประสิทธิภาพนั้น ย่อมไม่ใช่การทำงานตามหน้าที่วันต่อวัน หรือการทำงานเฉพาะหน้า อย่างไร้แผนงานแน่นอนการทำงานแบบมีแผนงาน ย่อมเป็นการทำงานที่ทุกๆ ฝ่ายในองค์กรต้องมีเรียนรู้ การทำแผนงาน อย่างมีขั้นมีตอน ไปกับเรา Planning @ Work
-เป้าหมาย กับภาพรวมของการจัดทำแผนงาน
-ข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อจัดเตรียมแผนงาน
-แนวคิดต่างๆ ในการทำแผน
-กลยุทธ์กับการวางแผนงาน
-เครื่องมือที่ควรรู้ในการวางแผนงาน
-กระบวนการจัดทำแผนงาน
-การกำหนดแผนระยะสั้น ระยะยาว

Psychology @ Work
คนกับการทำงานเป็นสิ่งคู่กัน การทำงานกับคน เป็นศิลปะใ การทำงาน ที่ต้องอาศัยหลักจิตวิทยา มาใช้อย่างสูง เพื่อการทำ ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพกับคนที่หลากหลายแบบ การสร้าง ความสัมพันธ์กับคนที่เราต้องทำงานร่วมกัน ทั้งในฐานะหัวหน้า งาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน หรือลูกค้า โดยท่าน จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
-ความเข้าใจหลักจิตวิทยากับการทำงานและการทำงานร่วมกัน
-การใช้ทัศนคติเชิงบวก เพื่อเพิ่มความสำเร็จในการทำงาน
-จิตวิทยาว่าด้วยมนุษยสัมพันธ์ ในการทำงาน
-เทคนิคการทำงานกับคนประเภทต่างๆ
-หลักการบริหารงานโดยการใช้ EQ ในการทำงาน

วิทยากร :
Strategic @ Work

อ.ทรรศนะ บุญขวัญ -- Director of Global MBA(International Program) และ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม. หอการค้าไทย

Decision @ Work

อาจารย์บดี ตรีสุคนธ์ -- อดีตผู้บริหารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท DHLและธนาคารเกียรตินาคิน

Planning @ Work

ดร.ธีธัช สุขสะอาด
อ. คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย กรรมการบริหารขององค์การค้าของคุรุสภา

Psychology @ Work
ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม
นักจิตวิทยาระดับประเทศ และที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาการบริหารหลายองค์กร


หมวดหมู่
บริหารจัดการทั่วไป
 
วิทยากร

ค่าธรรมเนียม
4800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
วันอังคารและพุธที่ 9 - 10 มีนาคม 2553 , ( 9.00 - 16.00 น.)

สถานที่
โรงแรมเรดิสัน(ใต้ทางด่วนพระราม 9)

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 # 15,16
 
ผู้ประกาศ
Strategic Center

ที่อยู่
Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 # 15,16

อีเมล
public@sbdc.co.th