หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
หลักสูตรวุฒิบัตรจุฬาฯ "การบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหาร" รุ่นที่ 4
Bookmark and Share

หลักสูตรวุฒิบัตรจุฬาฯ "การบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหาร" รุ่นที่ 4

รายละเอียด
ในปัจจุบัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ดำเนินอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมหรือสภาวการณ์ที่ไม่แน่นอนซึ่งความไม่แน่นอนทางกิจกรรมนี้เองที่เป็นเสมือนดาบสองคม กล่าวคือ อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวก ซึ่งถือเป็นโอกาส (Opportunity) หรือในเชิงลบซึ่งถือเป็นความเสี่ยง (Risk)ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดจากการรวมตัวกันของข้อจำกัด (Constraint) และความไม่แน่นอน (Uncertainty)อย่างไรก็ดี “ความเสี่ยง” มีความแตกต่างกันไปตามมุมมองตามความเชี่ยวชาญและอาชีพของผู้ให้คำจำกัดความ ซึ่งหมายความว่า นักธุรกิจ นักเศรษฐศาสตร์ นักสถิติ นักการเงิน วิศวกร และผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัย ต่างมีมุมมองและให้ความหมายของคำว่า “ความเสี่ยง” แตกต่างกันไปดังนั้น ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ และสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์องค์กร หรือกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้ นอกจากนั้น การบริหารความเสี่ยงขององค์กรจำเป็นจะต้องทำควบคู่กับการกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเหตุนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหาร” เพื่อตอบสนองความต้องการและก่อเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ผู้เข้าอบรม โดยบุคคลที่เหมาะสมจะเข้าร่วมการอบรม ได้แก่ เจ้าของกิจการและนักธุรกิจ ผู้จัดการทุกระดับผู้บริหารโครงการ หรือผู้รับผิดชอบด้านการเงิน

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึง ความหมายของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และเครื่องมือที่ใช้ในการ บริหารความเสี่ยง
2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึง วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญ และหลักการบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุน รวมทั้งความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
4) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ถึงเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเมื่อต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ

--------------------------------------------------------------------------------
เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :
- การบริหารความเสี่ยงองค์กร 3(Enterprise Risk Management
- การบริหารความเสี่ยงโครงการ 3(Project Risk Management)
- การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 6(Financial Risk Management)
- การบริหารเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ 6(Strategic Risk Management)
- การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน 3(Making Decision Under Uncertainty)
- หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารความเสี่ยง 6(Corporate Governance)
- การบริหารในภาวะวิกฤต 3(Corporate Crisis Management)
- การอบรมเชิงปฎิบัติการ 6(Risk Management Workshop)

--------------------------------------------------------------------------------
วิทยากร :
- รองศาสตราจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์
อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ ขันติอาคม
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์
อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ อัครประถมพงศ์
อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อาจารย์ สมชาย วิวัฒนวัฒนา
ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบาย แผน และงบประมาณ การไฟฟ้านครหลวง
- อาจารย์ ฉันทนา สืบสิน
ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)


หมวดหมู่
ภาวะผู้นำ-พัฒนาบุคลิกภาพ
 
วิทยากร

ค่าธรรมเนียม
14,900 บาท (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

ระยะเวลา
16 มีนาคม - 3 เมษายน 2553, วันอังคาร, วันพฤหัสบดี เวลา18.00-21.00 น.และ วันเสาร์ เวลา09.00น.-16.00น.

สถานที่
ชั้น2 ห้อง209 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เบอร์โทรศัพท์
02-559-3638, 02-218-6237
 
ผู้ประกาศ
คุณสายฝน (ฝน) หรือ คุณยุวดี (ยุ)

ที่อยู่
ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เบอร์โทรศัพท์
02-559-3638, 02-218-6237

อีเมล
cu_learn@yahoo.com