หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
การปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานในการบริการ(Improving Service Quality and Service Standard )
Bookmark and Share

การปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานในการบริการ(Improving Service Quality and Service Standard )

รายละเอียด
หลักสูตรนี้มิใช่หลักสูตรในการพัฒนาทักษะด้านการบริการทั่วไป หากแต่เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องรับผิดชอบหรือบริหารงานบริการ (Service Management) ที่มุ่งหวังที่จะเข้าใจลักษณะของงานบริการ และพฤติกรรม ความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่องานบริการ เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพในงานบริการของตนให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มคุณภาพงานบริการด้วยการบริหารจัดการระบบการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการสร้างมาตรฐานจากมุมมองลูกค้า (Customer Service Standard) และต้องเห็นถึงปัจจัยสู่ความ สำเร็จของงานบริการทั้งจากภายนอก และภายในองค์กร และกลยุทธ์ต่างๆ ในงานบริการเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจของลูกค้าได้จริง

เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :
- การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในธุรกิจบริการ
- การสร้างวัฒนธรรมบริการ
- ระดับความพึงพอใจของลูกค้า : Un-Satisfaction - Satisfaction - Delight
- หลักสามเหลี่ยมของงานบริการ - Service Triangle
- External Service - Internal Service - Interactive Service
- เครื่องมือสร้างบริการและความสัมพันธ์ต่อลูกค้า (Tools Service & Customer Relation)
- ข้อคิดในการบริหาร CRM ในงานบริการ
- ปัจจัยการสร้างบริการที่ประทับใจ
- ปฏิสัมพันธ์เพื่อการบริการที่ประทับใจ
- กระบวนการสร้างมาตรฐานบริการ
- มาตรฐานพฤติกรรมกับมาตรฐานการวัด
- การวัดผล แจ้งผล และการปรับมาตรฐาน

วิทยากร :
อาจารย์จุลชัย จุลเจือ - วิทยากรที่ปรึกษาด้านการขาย (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
ประสบการณ์ที่ผ่านมา
-หัวหน้าแผนกฝึกอบรม (Chief Training) บริษัท ดาต้าแมท จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัดหมวดหมู่
คุณภาพและมาตรฐาน
 
วิทยากร
อาจารย์จุลชัย จุลเจือ

ค่าธรรมเนียม
4800 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
วันพุธที่ 3 มีนาคม 2553 (09.00 - 16.00 น.)

สถานที่
โรงแรม Swissotel Le Concorde (ถ.รัชดาภิเษก)

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 # 15,16
 
ผู้ประกาศ
Strategic Center

ที่อยู่
Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 # 15,16

อีเมล
public@sbdc.co.th