หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
หลักสูตรอบรมความเป็นผู้นำ

หลักสูตรอบรมความเป็นผู้นำ

รายละเอียด
เรียน รู้หลักการภาวะผู้นำ และ เครื่องมือการบริหารสมัยใหม่ พร้อมกิจกรรมภาคสนามที่สนุกสนานท้าทาย ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในวันที่ 20-21 ก.พ.53 เหมาะสำหรับ ผู้กำลังก้าวสู่ตำแหน่งการบริหาร ผู้บริหารระดับปฏิบัติการจนถึงระดับกลาง รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนจำกัด ราคาเริ่มตั้งแต่ 2,500 - 4,000 บาทต่อท่าน
โปรดติดต่อสั่งจองได้ที่ นาวาอากาศโทภูษิต ดนตรี โทร 081-402-9114
อีเมล์ phusit@afsolutions.co.th

หลักการและเหตุผล
ด้วย สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันที่ผันผวนไปตามสภาวะแวดล้อมต่างๆ ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การที่ธุรกิจจะก้าวหน้าไปด้วยความมั่นคง จำเป็นที่จะต้องระดมสรรพกำลังทั้งมวลขององค์กรมุ่งมั่นไปในทิศทางเป้าหมาย เดียวกันให้บรรลุผลตามที่คาดหวังไว้ การที่จะสร้างพลังผลักดันเช่นนี้ได้ย่อมต้องอาศัยผู้นำที่มีความสามารถใน ลำดับชั้นต่างๆ ตั้งแต่ ผู้บริหารสูงสุดลงมาถึงระดับปฏิบัติการ แต่ผู้ที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำจำเป็นที่ต้องใช้ความรู้ทางทฤษฎีและประสบการณ์มา ประกอบกัน หรืออาจจะเรียกว่า ผู้นำคือผู้รู้จักการใช้ศาสตร์และศิลป์อย่างเหมาะสม ในการทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานบรรลุผลตามที่คาดหวังไว้ ด้วยความเต็มใจ และ อย่างเต็มกำลังความสามารถ การพัฒนาความเป็นผู้นำอาจจะพัฒนาขึ้นมาได้ด้วยการเรียนรู้จากการลองผิดลอง ถูกสะสมมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งถ้าไม่ได้รับการชี้นำในแนวทางที่ถูกต้อง ผู้นั้นก็จะยึดติดกับมุมมองที่ผิดพลาด ฝังรากลึกจนยากจะแก้ไข ไม่สามารถสร้างหน่วยงานที่มีขีดความสามารถสูงได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องมีการเพาะบ่มภูมิปัญญาด้านความเป็นผู้นำ ให้กับผู้ที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งการบริหารในการเรียนรู้ทักษะความเป็นผู้นำ อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติกับความรับผิดชอบที่จะได้รับต่อไป
วัตถุประสงค์
1. อบรมความรู้เกี่ยวกับผู้นำและเทคนิคการบริหารเบื้องต้นให้กับบุคคลากรที่ กำลังจะขึ้นสู่ตำแหน่งบริหาร หรือ ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ
2. สร้างประสบการณ์การใช้ความเป็นผู้นำด้วยสถานการณ์จำลองจากกิจกรรมภาคสนาม
กลุ่มเป้าหมาย
1. บุคคลากรที่กำลังจะขึ้นสู่ตำแหน่งบริหาร
2. ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ จนถึงระดับกลาง


กิจกรรมผู้เข้าร่วมอบรม

อบรมภาวะผู้นำและผู้นำตามสถานการณ์
ภาวะ ผู้นำเป็นความสามารถใน การสร้างอิทธิพลต่อบุคคลในกลุ่มเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยใช้กระบวนการสั่งการ หรือ การมีปฎิสัมพันธ์ใดๆ ถ่ายทอดแนวคิด หลักการ ความต้องการขององค์กร ไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้นอาจกล่าว ได้ว่าภาวะผู้นำเป็นการมีปฎิสัมพันธ์ที่ไม่หยุดนิ่งของกระบวนการ 3 อย่าง ที่เกี่ยวเนื่องและมีอิทธิพลต่อกัน ได้แก่ ผู้นำ (Leaders) ผู้ตาม (Follows) และสถานการณ์ (Situations) ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับการบรรยาย สร้างความเข้าใจในทฤษฎีความเป็นผู้นำเบื้องต้น พร้อมทั้งทดสอบความเป็นผู้นำของตนเองเพื่อเป็นฐานข้อมูลส่วนตัวในการไปปรับ ใช้กับการปฏิบัติงานต่อไป
อบรมเทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making Process)
เป็น บทบาทที่ผู้บริหารหลีกเลี่ยงไม่ได้ และในปัจจุบันยิ่งทวีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิดทางสังคมใหม่ ๆ ที่สร้างเงื่อนไขที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นการทำความเข้าใจอย่างถูกต้อง จึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการตัดสินใจ ที่ผิดพลาด สามารถตัดสินใจที่ทันเวลา และส่งผลกระทบต่อบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ น้อยที่สุด
ผู้เข้า ร่วมอบรมจะได้รับการแนะนำกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติด้วยการร่วมกันแก้ไขปัญหาในห้องสัมมนา

อบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กร
การ สื่อสารใน องค์กรเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนข่าวสารในหน่วยงาน ระหว่างกับบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร หรือ ระหว่างองค์กรกับบุคคล ซึ่งมีความสัมพันธ์กันภายใต้สภาพแวดล้อม บรรยากาศขององค์กร ที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสถานการณ์ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
การสั่งงาน (Directing) การมอบหมายงาน (Delegating) และการติดตามควบคุมงาน (Controlling)
ถือ เป็นหน้าที่ประการสำคัญของ ผู้บริหาร ที่มีผลต่อความสำเร็จและล้มเหลวขององค์กร ดังนั้นไม่ว่าผู้บริหารจะอยู่ในระดับใดหน่วยงานไหน และองค์กรประเภทใด ต่างมีความรับผิดชอบที่จะทำหน้าที่การบริหารทั้ง 3 ประการนี้ให้ลุล่วงด้วยดี และความสามารถนี้จะเป็นตัววัดว่าองค์กรสามารถบรรลุถึงประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ได้เพียงใด จะเจริญรุ่งเรืองและแข่งขันได้หรือไม่
กิจกรรมภาคสนาม
เปิด โอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมฝึกฝนศักยภาพความ เป็นผู้นำด้วยการปฏิบัติ นำทฤษฏีที่ได้รับการเรียนรู้จากในห้องเรียนมาปรับใช้กับสถานการณ์จำลองที่ ออกแบบให้ต้องใช้ทั้งความเป็นผู้นำและการแก้ไขปัญหา เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์บุคลากรในองค์กรเดียวกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรอื่น

สถานที่ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 กรมป่าไม้ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อัตราค่าบริการ
• ผู้เข้าร่วมการสัมมนา
o ค่าฝึกอบรม ค่าที่พักพร้อมอาหาร และ ค่าเดินทาง 4,000 บาทต่อท่าน
o ค่าฝึกอบรม ค่าที่พักพร้อมอาหาร ไม่รวมค่าเดินทาง 3,500 บาทต่อท่าน
• ผู้สังเกตุการณ์
o ค่าที่พักพร้อมอาหาร และ ค่าเดินทาง 2,500 บาทต่อท่าน
o ค่าที่พักพร้อมอาหาร 2,000 บาทต่อท่าน
• คณะที่มีผู้อบรมมากกว่าสิบคนลดราคา 10 % คณะอบรมมากกว่ายี่สิบคนลดราคา 15 %


กำหนดการฝึึกอบรม
วันเสาร์ที่ 20 ก.พ.53
0800 ออกเดินทางจากกรุงเทพ
1030 ถึง ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เข้าที่พัก
1100 ลงทะเบียน กิจกรรมทำความรู้จัก
1200 รับประทานอาหารกลางวัน
1300 บรรยายและกิจกรรม ความเป็นผู้นำ
1500 บรรยายและกิจกรรมความรู้เบื้องต้นในการบริหาร
1700 กลับที่พัก
1800 รับประทานอาหารพร้อมกิจกรรมภาคกลางคืน
2100 กลับที่พัก
วันอาทิตย์ที่ 21 ก.พ.53
0630 ตื่นนอน เดินออกกำลังกาย ชมธรรมชาติ
0800 รับประทานอาหารเช้า
0830 กิจกรรมฝึกความเป็นผู้นำภาคสนาม
1500 สรุปกิจกรรม
1700 เดินทางกลับ

แนะนำบริษัท
บริษัท เอเอฟ โซลูชั่นส์ จำกัด จัดตั้งขึ้นด้วยมุ่งหวังในการให้คำปรึกษา บริการฝึกอบรมและร่วมพัฒนากับ องค์กรที่มีความปรารถนาจะปรับเปลี่ยนให้ทันต่อปัจจัยทางการเมือง ธุรกิจ และสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเพิ่มศักยภาพภายในองค์กร ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตและบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พัฒนาระบบจัดการความรู้เพื่อเป็นศูนย์รวมแลกเปลี่ยนความรู้องค์กร พัฒนาซอฟท์แวร์ การจัดทำสื่อผสมประเภทต่างๆ เราได้สร้างคามมั่นใจให้กับลูกค้าของเราในการก้าวไปสู่เป้าหมายที่คาดหวัง ไว้ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์หลากหลายสาขา
สถานที่ ตั้งบริษัท 1/777 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 10230 โทร 02-993-8697 , 0814029114
http://www.afsolutions.co.th

ที่ปรึกษาพิเศษและวิทยากร

น.อ.วชิระ เริงฤทธิ์

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ประสบการณ์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา โรงเรียนนายเรืออากาศ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ วิชาเอก การจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ (ก.๑)
- ประกาศนียบัตร โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง (ลำดับที่ ๑)
- ประกาศนียบัตร โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 1 ปี (ลำดับที่ ๑)
- ประกาศนียบัตร โรงเรียนการบินกองทัพอากาศ 1 ปี (ลำดับที่ ๓)
- Air Command and Staff College Course, USA. (Master of Military Science) (Distinguished) Academic instructor school , USA.
- อาจารย์ บรรยาย วิชา การบริหาร การวางแผนฯ การทหารและความมั่นคง วิทยาลัยเสนาธิการทหาร โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ โรงเรียนชั้นนายพัน โรงเรียนนายเรืออากาศ หน่วยงานเอกชน และสถานศึกษาอื่นๆ
- ที่ปรึกษาธุรกิจขนาดเล็ก-ขนาดกลาง ทั่วไปทางด้าน การจัดองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไปและการตลาด
- อนุกรรมาธิการทหาร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด้านบุคลากร
- ที่ปรึกษา การฝึก ไทย-สหรัฐฯ ด้านการจัดการและการประเมินผล
- คณะ กรรมการและผู้จัดทำ ยุทธศาสตร์ โรงเรียนนายเรืออากาศ
- คณะกรรมการและผู้ จัดทำ แผนแม่บท การรักษาความปลอดภัย
- คณะกรรมการและผู้จัดทำ ระบบการประกันคุณภาพ (QA)
- คณะกรรมการและผู้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและ การพัฒนาหลักสูตร
- ผู้ติดตามอดีตวุฒิสมาชิก กรรมาธิการด้านกฎหมาย การทหารและวัฒนธรรม
- ผู้แทน ทอ.โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ทอ.ไทย- ญี่ปุ่น

น.ท.ประสิทธิ์ แสนโกเมฆ

ตำแหน่งปัจจุบัน โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ประสบการณ์
- ปริญญาตรี วทบ.โรงเรียนนายเรืออากาศ
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการสาธารณะ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- ปริญญาเอก กำลังศึกษา Doctor of Philosophy Program in Management, Shinawatra University.
- ทุน DLI (Defense Language Institute) ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา
- ทุน IOS (International Officer School) ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา
- ทุน SOS (Squadron Officer School) ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา
- อาจารย์ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูงฯ กองทัพอากาศ
- อาจารย์ปกครอง โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูงฯ กองทัพอากาศ
- อาจารย์พิเศษ โรงเรียนครูทหาร กองทัพอากาศ
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สมุทรปราการ
- รับเชิญเป็นวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ ขององค์กรเอกชน และภาครัฐ

น.ท.ภูษิต ดนตรี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ

ประสบการณ์

- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา โรงเรียนนายเรืออากาศ
- ปริญญาโท Master of Science, University of Pittsburgh
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
- นายทหารส่งกำลังบำรุง หน่วยก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ
- หัวหน้าส่วนสนับสนุน การฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ (ไทย-สหรัฐ)
- หัวหน้าส่วนสนับสนุน การฝึกร่วม/ผสม โคปไทเกอร์ (ไทย-สิงค์โปร์)
- หัวหน้าส่วนสนับสนุน การฝึกร่วมแอร์ทามอล (ไทย-มาเลเซีย)
- ที่ปรึกษากลยุทธและเทคโนโลยีสารสนเทศบริษัทเอกชน เช่น บริษัท วีฮิเคิล จำกัด, บริษัท มารีน แอซเซ็ท โปรเท็คชั่น จำกัด, บริษัท เทรเซอร์ เอ็กเพรส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท พอล ไวลด์ (ประเทศไทย) จำกัด ฯลฯ
- ผู้จัดการอบรมการวางแผนกลยุทธ์ การเสริมสร้างจิตสำนึกการบริการ การทำงานเป็น ทีม และ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านอื่นๆหมวดหมู่
ภาวะผู้นำ-พัฒนาบุคลิกภาพ
 
วิทยากร
น.อ.วชิระ เริงฤทธิ์,น.ท.ประสิทธิ์ แสนโกเมฆ,น.ท.ภูษิต ดนตรี

ค่าธรรมเนียม

ระยะเวลา
วันเสาร์ ที่ 20 -21 กุมภาพันธ์ 2553

สถานที่
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 กรมป่าไม้ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เบอร์โทรศัพท์
081-402-9114
 
ผู้ประกาศ
นาวาอากาศโทภูษิต ดนตรี

ที่อยู่
1/777 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 10230

เบอร์โทรศัพท์
081-402-9114

อีเมล
phusit@afsolutions.co.th